เรื่อง : หลักสูตร การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตามกฎหมายใหม่

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

    เมื่อมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเมื่อไหร่ ย่อมส่งผลให้สถานประกอบการมีต้นทุนค่าจ้างของบุคคลากรเพิ่มขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นกฏหมายที่บังคับใช้ และมีผลต่อกระบวนการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรที่ HR ในฐานะผู้ที่ดูแลโดยตรง ควรต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งต่อองค์กรและพนักงาน มิให้มีปัญหาผลกระทบตามมา อาทิ การจ่ายค่าจ้างผิดกฏมาย หลังจากการปรับแล้วเงินเดือนคนใหม่แซงคนเก่า เป็นต้น

หัวข้อสัมมนาเวลา 09:00-12:00 น.

แนวคิดบริหารค่าจ้าง

•ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการปรับค่าจ้าง

เทคนิคการปรับค่าจ้างและข้อควรระวัง

•ผลกระทบจาก
•การปรับค่าจ้าง

สถิติการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2551 – ปี 2555 และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560

•วิธีปรับค่าจ้างต่างๆและสูตรต่างๆ

ตัวอย่างเทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำและกลยุทธ์ ปรับแล้วจะ WIN  WIN ได้อย่างไรบ้าง ?

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธรุการทั่วไป บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กมลสุโกศล มาสด้า ประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีซูซุ โคว้ยูฮะ จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซีพี)

ผ้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทพัทยาฟู้ดากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทกลุ่มซัมมิท โอโตซีทากัด

อื่นๆ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai