เรื่อง : หลักสูตร เจาะลึกHarmonized Asean Harmonized System 2017 และกฏหมายพิกัดอัตราศุลกากรไทย

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

        ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และเป็นภาคีอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก ซึ่งตามอนุสัญญาดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขการจำแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System: HS)  ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พิกัดศุลกากรของสินค้ามีความทันสมัย ชัดเจน สอดคล้องกับรูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นกลไกในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารของโลก การคุ้มครองสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมลงนามรับพิธีสารว่าด้วยการนำพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาใช้

 

เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) : เวลา 09:00-16:00 น.

1. กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN)

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรปี 2555

• หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร

• การจำแนกหมวดหมู่สินค้าตามหลักเกณฑ์สากล

• การจำแนกพิกัดฮาร์โมไนซ์ระดับ 8 หลัก (AHTN)

ทางแก้ เมื่อผู้ส่งออกประสบปัญหาศุลกากรวินิจฉัยปัญหาพิกัดต่างกัน ณ ประเทศปลายทาง

• ทางออก หากผู้ประกอบการไทยต้องการเสนอปรับปรุงแก้ไขพิกัดฮาร์โมไนซ์ หรือฮาร์โมไนซ์อาเซียน

• ถาม-ตอบ ปัญหา

2. Update อัตราพิกัดตัวใหม่และพัฒนาการที่พึงรู้

• รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขพิกัดศุลกากรปี 2017

• ความ แตกต่างระบบพิกัดขององค์การศุลกากรโลก (WCO) กับพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน ข้อผูกพันระหว่าง WCO กรมศุลกากรและผู้ประกอบการไทยในกรณีการตีความพิกัดศุลกากรโดย WCO

การตรวจสอบความถูกต้องด้วยการใช้คำอธิบายพิกัด (E.N.) และเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยพิกัดที่ WCO พัฒนาขึ้นชนิดอื่นๆ

• ระเบียบของการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

• ประโยชน์จากการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า

Case จากคำวินิจฉัยพิกัดของ WCO จากอดีตถึงปัจจุบัน และการเข้าถึงข้อมูล

• โครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร และการค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมศุลกากร

อื่นๆ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : เป็นผู้เชี่ยวชาญ กฏหมายพิกัดอัตราศุลกากร

ปัจจุบัน

ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร  ระดับชำนาญการพิเศษ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai