เรื่อง : หลักสูตร เจาะประเด็นและก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

1. ประเด็นภาษีการจ่ายเงินในประเทศ และการจ่าเงินไปต่างประเทศ

  - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  - หลักแหล่งเงินได้

  - หลักถิ่นที่อยู่  - ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  - หลักจัดเก็บรายได้เฉพาะกิจการหรือเนื่องจากกิจการในประเทศ

  - หลักจัดเก็บรายได้ทั่วโลก

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  - ให้บริการในประเทศ นำผลไปใช้นอกประเทศทั้งหมด

  - ให้บริการในต่างประเทศ นำผลมาใช้ในประเทศ

2. ประเด็นการนำส่งภาษี

  - การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 54)

  - การหักภาษีนำส่ง (ภ.พ. 36)

 

3. การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรและตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

  - อย่างไรคือ “สถานประกอบการถาวร”

  - การมีลูกจ้าง, ผู้ทำการแทน, ตัวแทนในไทย

  - อย่างไรถือว่า “มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย”

 

4. ประเด็นปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่อง

  - ค่านายหน้า/ค่าที่ปรึกษา

  - ค่าจ้างซ่อม/ติดตั้งเครื่องจักร

  - ค่าสิทธิ ดอกเบี้ย/เงินปันผล ค่าเช่า ค่าจ้างอิสระ

  - ค่าจดทะเบียน และเช่าพื้นที่บน Server

  - ค่าดำเนินการหาลูกค้าในต่างประเทศ

  - ค่าบริหารจัดการให้บริษัทที่ต่างประเทศ

  - การรับจ้างวิเคราะห์ตลาด ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

  - รับจ้างแรงงาน รับจ้างทำของ รับจ้างบริการ

 

5. ธุรกรรมระหว่างประเทศกับอนุสัญญาภาษีซ้อน (DTA )

  - วิธีการใช้ DTA ควบคู่ไปกับประมวลรัษฎากร  - วิธีจับกลุ่มเงินได้ภายใต้ DTA

  - ประเด็นที่สำคัญ  - ดอกเบี้ย

  - เงินปันผล  - ค่าสิทธิ

  - ค่าเช่า  - บริการส่วนบุคคล

  - กำไรธุรกิจ

 

6. ก้าวทันกับภาษีระหว่างประเทศ

  - Exchange of Information  - Multilateral Instrument

  - Treaty abuse  - Permanent Establishment

  - Mutual Agreement Procedure

 

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai