เรื่อง : Finance for Non-Finance

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท6)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร
2. เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
3. สามารถวิเคราะห์ถึงที่มาและที่ใช้ไปของเงินสดทั้งจากการดาเนินการและไม่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
4. เข้าใจและประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน
5. เข้าใจหลักการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ


เนื้อหา เวลา 09.00น.- 16.00 น.
1.ทาไมจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน
2.งบการเงินและประเภทของงบการเงิน
  2.1.งบดุล2.2.งบกาไรขาดทุน
  2.3.งบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด
3.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญและแปลความหมาย
4.รายละเอียดของแต่ละรายการในรายงานทางการเงิน

5.แนวทางการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
6.การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปรพื้นฐาน
7.ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ
8.การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)
9.ความสาคัญของงบประมาณเงินสด
10.การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน
3. เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น


*ผู้เข้าอบรม พนักงานและผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้าน บัญชีการเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ทางด้านหัวข้อต่าง ๆ เช่น
 การวางแผนด้านกลยุทธ์
 การจัดการ การพัฒนาองค์กร
 การวางแผนด้านการเงิน
 การทำแผนธุรกิจ
 การบริหารความขัดแย้ง
 การเจรจาต่อรอง
 การคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน
 การลดต้นทุนด้วยแแนวทาง lean manufacturing
 การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารและการวางแผนงบประมาณ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai