เรื่อง : หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ถ.สุขุมวิทซอย 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้างและองค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้การจ้างงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้เพื่อความถูกต้องในการปฎิบัติ

▪ กำหนดโดยข้อตกลงสัญญาจ้าง, ข้อตกลงสภาพการจ้างในการทำสัญญา

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามกฎหมายแรงงาน

▪ การมอบหมายงานในหน้าที่ คำสั่งโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ คำสั่งย้ายสถานที่ทำงาน

3. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่?

▪ กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่

▪ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร?

4. นายจ้างหรือผู้บริหารจะกำหนดวัน เวลาทำงานเวลาทำงานปกติ เวลาพัก  วันหยุดประจำสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาอย่างไร

▪ การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานในแต่ละวัน และต่อสัปดาห์

▪ นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้กับลูกจ้างหลังจากทำงานติดต่อกัน กี่ชั่วโมง

▪ กรณีลูกจ้างทำงานล่วงเวลา จะต้องจัดเวลาพักอย่างไร?

▪ การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอมนายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?

▪ การจัดวันหยุดประจาสัปดาห์จะต้องหยุดอย่างไร? จำนวนเท่าไหร่?

▪ หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณี

▪ จำนวนสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย

▪ กรณีเลิกจ้าง การจ่ายค่าจ้างตามวันหยุดพักผ่อนประจำปีจะต้องคำนวณอย่างไร?

▪ วันลามีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? และมีสิทธิอย่างไร?

5. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ปี2560  มีอะไรบ้างที่ปรับเปลี่ยน

6. ค่าจ้าง จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

▪ องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”

▪ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)

▪ หลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุด

▪ การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอม นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?

7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?

▪ กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใดในการพิจารณา

▪ ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

▪ การออกหนังสือเตือน จะต้องดำเนินการอย่างไร?

▪ หลักเกณฑ์การเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร?

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ

▪ หลักเกณฑ์ใหม่ กรณีเกษียณอายุจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

▪ หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่

▪ กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่

▪ กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน

การศึกษา:

 • (ปริญญาเอก)  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาโท MBA สาขาการจัดองค์การ  ม.ศรีปทุม ชลบุรี    
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ  ม.ราชภัฎฉะเชิงเทรา

ตําแหน่งงาน ปัจจุบัน :

 • ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2 
 • ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2
 • อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ปี 2549-2550
 • วิทยากรที่ปรึกษาและวิจัยโครงการ Team  wins สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ). 
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งในภาคตะวันออกและภาคอีสาน
 • ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้านการเรียนรู้และการจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาคกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาและ Leader Auditor Global GROUP International Service (Thailand) Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษาพิเศษของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
 • ที่ปรึกษาบริษัท ฐาปนทรัพย์ โลหะกิจ จำกัด
 • ที่ปรึกษา บริษัท บี.วี การบัญชีและภาษีอากร จำกัด สาขา กรุงเพท และสาขาขอนแก่น
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน /แรงงานสัมพันธ์/กฎหมายความปลอดภัยการบริหารทรัยกรบุคคล/องค์กร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบการจัดกาคุณภาพ  ISO 9001:2000 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 
 • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัย OHSAS18001:2007

ผ่านการตรวจประเมินและเป็นที่ปรึกษา

 • ISO 9001:2000  ระบบการจัดการคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  
 • ISO 14001:2004 ความปลอดภัย OHSAS18001:2007   
 • ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์  และด้านกฎหมายแรงงาน   กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
 • ประมาณ 200  สถานประกอบการ
 • อาจารย์พิเศษเทคโนโลยีแห่งอโยธยา   สาขานิติศาสตร์

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai