เรื่อง : การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
         การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น KAIZEN , TQM , QCC , 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้ว

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในการทำงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 

หัวข้อการอบรม

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ

เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5สเข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การทำ5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงการทำกิจกรรม5ส, ที่มีประสิทธิภาพ

5. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

 เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส, การควบคุมเอกสารในระบบ5ส, การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

กำหนดการ 

09.00 - 09.15 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม / สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

09.15 - 10.00 น. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล / สร้างการใช้ความคิดและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

เปิดรูปภาพแต่ละรูปและตั้งคำถาม กับภาพที่เปิดเป็นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็นหลายรูปแบบ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการใช้ความคิดในการสังเกต จดจำ และวิเคราะห์

10.00 - 10.30 น. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็นผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดเพิ่มผลผลิต

10.30- 10.45 น. พักเบรก

10.45 - 11.20 น. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA

11.20 - 12.00 น. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพงาน

อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5สเข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน, เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน,ปัญหาอุปสรรคและวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

Workshop1: ตรวจหาสิ่งผิดปกติบนโต๊ะทำงานและการสร้างมาตรฐานของพื้นที่การทำงานเบื้องต้น

12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -13.10 น. กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจำนวนสมาชิก

13.15 - 14.30 น. การทำ 5 ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงตัวอย่างการทำกิจกรรม 5ส.ของหน่วยงาน และของบริษัทต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) Studying Master of Business Administration (Industrial Management)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
ประสบการณ์ทำงาน
อบรม สัมมนา หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
อบรม สัมมนา หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
อบรม สัมมนา อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
อบรม สัมมนา QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)
ปัจจุบัน
อบรม สัมมนา วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM 
อบรม สัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์
 
 
 
 
 

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai