เรื่อง : ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออก และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท6)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

          กรมศุลกากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการส่งออก ภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT) การส่งเสริมการลงทุน (BOI) การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น

        ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกสายเรือ-อากาศยาน ผู้รับจ้างขนส่ง ตัวแทนออกของ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรเป็นอย่างดี เพื่อให้การเสียค่าภาษีอากรและการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการเสียภาษีของผู้ประกอบการเองหรือตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker)

          หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Import & e - Export) ตลอดจนให้ทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนกิจการในเรื่องของการเสียภาษี การยกเว้นภาษีและการขอคืนเงินอากร การจัดเตรียมเอกสาร และการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker) เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1.ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ในการนำเข้า-ส่งออก

2.สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)

3.วิธีดำเนินการเพื่อขอใช้สิทธิเขตปลอดอากร

4.การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร

5.การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากร เพื่อการจำหน่ายในประเทศ

7.ภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากร

8.ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร

9. ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำเข้า

วิธีการสัมมนา การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบการตอบข้อซักถาม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วิชัย มากวัฒนสุข

วุฒิการศึกษา    
ประกาศนียบัตร     โรงเรียนศุลการักษ์ รุ่นที่ 13
ระดับปริญญาตรี     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท     รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน    รับราชการตำแหน่ง นิติกร ระดับ 7สำนักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ กรมศุลกากร

ประสบการณ์การทำงาน 
เริ่มรับราชการที่ กรมศุลกากร
ปี พ.ศ. 2518    ตำแหน่ง ศุลการักษ์            กองตรวจสินค้าขาออก
ปี พ.ศ. 2529    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร    กองตรวจสินค้าขาเข้า-ขาออก
ปี พ.ศ. 2531    ตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร        กองป้องกันและปราบปราม
ปี พ.ศ. 2532    ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร        กองป้องกันและปราบปราม
                        กองตรวจสินค้าขาออก
                        ด่านศุลกากรสงขลา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542    ตำแหน่ง นิติกร            นักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ
                        สำนักงานบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ

ผลงานทางวิชาการ    

  • หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
  • คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากร    พ.ศ. 2542
  • คู่มือศุลกากรระบบใหม่ The Customs 2000        พ.ศ. 2543
  • คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ                พ.ศ. 2544
  • กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร            พ.ศ. 2546

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครับและเอกชน ในหัวข้อ

  • กฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร
  • ภาษีศุลกากร พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก
  • ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
  • เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai