เรื่อง : หลักสูตรฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

  องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR ที่มีก้าวตามการพัฒนาขององค์กรไม่ทัน เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิม “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทหน้าที่ฝ่ายงานของ HR (HR Function) หรือบางครั้งความรู้ในงานที่มีก็ตกยุคไม่ทันสมัย ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรบุคคลก็ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสอนงาน ปัญหาดังกล่าวเรามีทางออก

          หลักสูตรนี้ได้ออกแบบจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกว่า 24 ปี มาบรรยายและถ่ายทอดเทคนิคในก้าวเป็น HR สมัยใหม่ ที่ช่วยพัฒนาทักษะท่านและทีมงานของท่านให้เป็น HR สมัยใหม่ ที่สามารถใช้งานได้จริง

 

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.​

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HRM & HRD

•ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

•4 หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ

•Modern HR ที่ดีควรมีสมรรถนะ (Competency) อะไรบ้าง ?

•เทคนิคของ HR ในการประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ

10.45-12.00 น.   ส่วนที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

•   การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)              •การจัดทำข้อมูล เพื่อการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี

•การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

•กระบวนการในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ       •ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม

•แนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกในยุค AEC                    •การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

•หลักในการคำนวณค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา

•การใช้ข้อมูลจาก Salary Survey เพื่อปรับค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี

•แนวโน้มการจัดสวัสดิการในยุค AEC

13.00-14.30 น.  ส่วนที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (ต่อ)

•การแรงงานสัมพันธ์

•สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้

•เมื่อทำพนักงานทำผิดวินัย จะการดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างไรดี ?

•การสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) ด้วยกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

•การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposa

 ส่วนที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่  (Modern Human Resource Development)

•การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

•จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีจะหาความจำเป็นในการฝึกอบรมที่มีจากไหนได้บ้าง

•การคัดเลือกหลักสูตร และการบริหารวิทยากรให้เจ้านายกด Like

•จะประเมินผลและบันทึกผลแบบไหนดี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอบรมที่มี ?

•การประเมินผลการปฏิบัติงาน

•การกำหนดเกณฑ์และน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติสมัยใหม่ 4 มิติ

14.45-16.00 น.   ส่วนที่ 4 : ท่านพร้อมไหมที่จะเป็น Modern HR

 ประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

 4 ประเด็นสำคัญ ที่มักผิดพลาด HR หรือตกม้าตาย  การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposal

 

ประโยชน์ที่ท่านและองค์กรจะได้รับ  :

1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ HRM & HRM สมัยใหม่ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร

2.เสริมสร้างเทคนิคในการปฏิบัติงานของ Modern HR

3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิชาชีพ HR

วิธีการเรียนรู้  : การบรรยาย (Lecture) ประกอบการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : หัวหน้าแผนกบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคล และผู้ที่สนใจในอาชีพ HR

ที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี    

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี

ปัจจุบัน

 Øผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

 Øกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

Øรองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู ปี 2554-2555

Øรองประธานฝ่ายกฎหมาย ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)  ปี 2554-2555

 

ประวัติการศึกษา       

 

Øปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง     

Øปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Øวุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Øวุฒิบัตร “การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Øเกียรติบัตร “คณะกรรมการระบบสมรรถนะในโรงงานต้นแบบ ของโครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2554

 

 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 22ปี

 

Øนักบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ได้รับ รางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่องจากนายกรัฐมนตรี

Øรับโล่องค์กรต้นแบบด้านระบบสมรรถนะของอุตสาหกรรมอาหาร โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Øรับโล่ CSR-DIW Continuous Awards ปี 2554 จากอธิบดีกรมโรงงาน

Øโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Awards ปี 2553 จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Øผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด

Øคณะเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน (สมาชิกสภาองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทย)

 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม    

 

Øประธานโครงการผู้จัดการยุคใหม่ Sunday Program รุ่น 8/1 คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Øคณะกรรมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจังหวัดสมุทรปราการปี 2554

Øอดีตอุปนายกฝ่ายอบรมสัมมนา สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)

Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)      ปี 2550-2551

Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี ปี 2551-2552

Øคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ปี 2551

Øคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2551

Øรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2547

Øกรรมการกลุ่มงานบุคคลจังหวัดขอนแก่น

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai