เรื่อง : หลักสูตร HORENSO เทคนิคการสื่อสารแบบญี่ปุ่น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร

     ในสถานะการณ์การแข่งขันทางธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีความเป็น Multinationalมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวญี่ปุ่น สิ่งที่ตามมาคือการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม ด้วยการเปิดใจปรับทัศนคติยอมรับสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า  ในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตองค์กรต่างๆพยายามคัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร แต่ปัญหาอุปสรรค์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถทำให้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่ลงทุนมหาศาลสามารถนำมาใช้ได้คุ้มทุนหรือประสบความสำเร็จคือการสื่อสารประสานงาน ด้วยวัฒนธรรมแบบไทย การไม่ยอมรับวัฒนธรรมข้ามชาติ

      ดังนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาเทคนิคการสื่อสารประสานงานที่นำมาปฏิบัติและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีกว่าวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปิดใจยอมรับและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แห่งตนและองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิด ความสำคัญและประโยชน์ของเทคนิคการสื่อสารแบบ HORENSO

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการของเทคนิคการสื่อสารแบบ HORENSO

3.  เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรมสัมมนา เวลา 09:00-16:00 น.

 

1.การสื่อสาร มิติที่สำคัญของภาวะผู้นำ

-ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร

-การบริหารจัดการ 4 ประเภท สำเร็จได้ด้วยการสื่อสาร

2.วัฒนธรรมการทำงานแบบไทย ผลดี และผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

3.วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น : HORENSO

-HORENSO คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

-HORENSO เน้นการสื่อสารแนวนอน และล่างขึ้นบน

-HORENSO ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาหลัก HO-REN-SO

4.การประยุกต์ HORENSO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

   - HO : HOKOKU : การรายงานอย่างเป็นปัจจุบัน

   - ความหมายและเทคนิคการรายงาน

   - ขั้นตอนและวิธีการรายงาน

    - ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้

    - REN : RENRAKU : การสื่อสารประสานงานอย่างต่อเนื่อง

    - ความหมายและศิลปะในการสื่อสารประสานงาน

    - ขั้นตอนและวิธีการสื่อสารประสานงาน

    - ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้

    - SO : SODAN : การปรึกษาหารือ ระดมสมอง

    - ความหมายและทัศนคติที่ควรปรับ

    - ขั้นตอนและวิธีการปรึกษาหารือ

    - ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกระดับ และหน่าวยงาน

รูปแบบการอบรมสัมมนา  : 

 1. การบรรยาย    40%

 2. เกมส์   กิจกรรมกลุ่ม   workshop และนำเสนอผลงาน   60%

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.ธงไชย แก้วสอาด

ดร.ธงไชย  แก้วสอาด

ประวัติการศึกษา

            -     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหการ (ฟิลิปปินส์)

-      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (เนเธอร์แลนด์)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  :

 • ที่ปรึกษาประจำศูนย์พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วิทยากร ที่ปรึกษาอิสระ

ประสบการทำงาน  :

 • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ – มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
 • กรรมการบริษัท
 • ISO 9001 & 14001 ADVISOR
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Quality & Environmental Management Representative)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมดิโกล์ฟ จำกัด
 • ผู้จัดการบริหารวัสดุ บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการจัดซื้อ / ผู้จัดการบริหารวัสดุ / ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์                                   
 • บริษัท ผาแดง อินดัสตรี่ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต / วิศวกรโครงการใหม่ / วิศวกรโรงงาน                        
 • บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด
 • ช่างเทคนิค / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต                           
 • บริษัท ยูเนี่ยนโยชิดะอุตสาหกรรม จำกัด

ความชำนาญพิเศษ  :

 • การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ทั้งระบบ)
 • การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2000

ประสบการณ์อบรม / สัมมนาต่างประเทศ

 • Work Study (Philippines)
 • Financial Controller (Germany)
 • ISO 9000, 14000 (Japan)
 • ISO 9001 Auditor / Lead Auditor
 • Practical Course On Environmental Management System
 • Establishment And Internal Audit

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai