เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดของคน (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน Logistics

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดของคน (Poka-Yoke) ในกระบวนการทำงาน Logistics

(ประยุกต์ใช้ได้กับ ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนด 8.5.1 g, 7.3, 7.2, 7.1.4,6.1)

 

1. หลักการและเหตุผล

              ความผิดพลาดส่วนใหญ่มีคนเป็นสาเหตุ เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ย่อมทำให้ผลงานนั้นบกพร่องหรือเสีย ซึ่งก่อให้เกิดผลจะกระทบต่อผลงานทั้ง ชนิด ปริมาณ คุณภาพ กำหนดการส่งมอบสินค้าของผู้รับผิดชอบโดยทางตรงคือผู้ปฏิบัติงานและโดยทางอ้อมคือผู้บังคับบัญชาทุกระดับ/หน่วยงานและก่อให้เกิดความเสี่ยงของทั้งองค์กรต่อความไม่พึงพอใจของลูกค้าและผลการประกอบการที่ไม่สามารถทำกำไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการแข่งขัน อุตสาหกรรม 4.0 ที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องสูงจึงจะอยู่รอด

              ไม่มีคนคนใดตั้งใจที่จะทำให้เกิดผิดพลาด (ยกเว้นบุคคลบางกลุ่ม) แล้วความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  จะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร

              จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ในกระบวนการทำงาน พึงรู้เข้าใจและนำเทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการทำงานไปการประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์/สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

       1. รู้และเข้าใจสาเหตุที่ทำให้คนก่อให้เกิดความผิดพลาดและส่งผลให้งานบกพร่องหรือเสีย

           ในกระบวนการทำงาน

       2. รู้และเข้าใจแหล่งที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานเพื่อการป้องกัน

       3. รู้และเข้าใจ เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน

       4. สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการทบทวนนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานกระบวนการทำงาน

3. หัวข้อการอบรม/สัมมนา

       1. แนวคิดเกี่ยวกับความผิดพลาดและผลกระทบในกระบวนการทำงาน

                   - ความหมาย และประเภท ของความผิดพลาด

                   - ทำไมความผิดพลาดส่วนใหญ่ มาจากคน (8.5.1 g. ISO 9001 : 2015)

                   - ผลกระทบจากความผิดพลาด

       2. แหล่งที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน

                   - แหล่งที่เกิด (กระบวนการเดี่ยว : Single Process  ISO 9001:2015)

                   - เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้คนก่อให้เกิดความผิดพลาด

       3. เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดจากคนในกระบวนการทำงาน

                   - ระบบ Poka- Yoke/ Mistake Proofing

                   - ความสามารถของคน และความตระหนักของคน (7.2, 7.3 ISO 9001 : 2015)

                   - สภาพแวดล้อมในการทำงาน (7.1.4, ISO 9001 : 2015)

                   - การตรวจสอบเพื่อไม่ให้ของเสียเกิดต่อไปอีก (เจอให้เร็วที่สุดหยุดปัญหาให้ได้)

                   - เทคนิคการค้นหาความผิดพลาด

                   - เครื่องมือ/อุปกรณ์ ช่วยให้พบความผิดพลาดและป้องกันไม่ให้เกิดต่อไป

  (Visual Indicator/Control)

       4. ขั้นตอนการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน

       5. ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน

       6. กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ ของกระบวนการทำงาน

       7. การนำเสนอผลงานและถาม-ตอบ

4. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม/สัมมนา

       -   ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่สนับสนุน

          และพนักงานทุกระดับ   ของงานlogistics

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.ธงไชย แก้วสอาด

ดร.ธงไชย  แก้วสอาด

ประวัติการศึกษา

            -     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหการ (ฟิลิปปินส์)

-      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-      บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (เนเธอร์แลนด์)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน  :

 • ที่ปรึกษาประจำศูนย์พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วิทยากร ที่ปรึกษาอิสระ

ประสบการทำงาน  :

 • บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ – มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
 • กรรมการบริษัท
 • ISO 9001 & 14001 ADVISOR
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Quality & Environmental Management Representative)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมดิโกล์ฟ จำกัด
 • ผู้จัดการบริหารวัสดุ บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการจัดซื้อ / ผู้จัดการบริหารวัสดุ / ผู้จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์                                   
 • บริษัท ผาแดง อินดัสตรี่ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท ที เอ็ม เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารวัสดุ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต / วิศวกรโครงการใหม่ / วิศวกรโรงงาน                        
 • บริษัท ซันโยยูนิเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด
 • ช่างเทคนิค / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต                           
 • บริษัท ยูเนี่ยนโยชิดะอุตสาหกรรม จำกัด

ความชำนาญพิเศษ  :

 • การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ทั้งระบบ)
 • การบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9000 : 2000

ประสบการณ์อบรม / สัมมนาต่างประเทศ

 • Work Study (Philippines)
 • Financial Controller (Germany)
 • ISO 9000, 14000 (Japan)
 • ISO 9001 Auditor / Lead Auditor
 • Practical Course On Environmental Management System
 • Establishment And Internal Audit

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai