เรื่อง : หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไปดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลักการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนาภาคเช้า

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล               2. คุณสมบัติที่ดีของนักปฐมพยาบาล

3. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณชีพ                                             4. ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

5.หลักการปฏิบัติการปฐมพยาบาล  

   5.1  การห้ามเลือด                   5.2  การปฐมพยาบาลแผลฟกช้ำและห้อเลือด  

   5.3 การปฐมพยาบาลแผลฉีกขาด

6.หลักการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนื่องจากเหตุต่างๆ  

   6.1 การช่วยเหลือผู้หมดสติเนื่องจากเป็นลม                           6.2 การช่วยเหลือผู้หมดสติเนื่องจากการช็อก  

   6.3 การช่วยเหลือผู้หมดสติเนื่องจากการชัก                      6.4 การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ   

   6.5 การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับสารพิษหรือสารเคมีต่างๆ

7. การปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ หู ตา จมูก ปาก หลอดลม เป็นต้น

8. การปฐมพยาบาลสิ่งมีพิษกัดต่อย

9. หลักการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง

10.หลักการใช้ผ้าพันแผลและการดามเฝือกเพื่อการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง

11.สาธิต พร้อม ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล

    (ฝึกโดยจับคู่ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร อย่างถึงลูกถึงคน) กรณีต่าง ๆ ได้แก่

    11.1 ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือด

    11.2 ฝึกปฏิบัติพันแผลที่เกิดจากการบาดแผลฉีกขาด บริเวณอวัยวะต่าง  ๆ ที่สำคัญ

    11.3 ฝึกปฏิบัติพันแผลที่เกิดจากอาวุธปักคา    

    11.4 การดามเฝือก ตามส่วนต่างๆของร่างกายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น แขนขาหัก กระดูโผล่ 

    11.5 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

    11.6 อื่น ๆ

12. สรุปคำถามและคำตอบ ทดสอบความรู้หลังการอบรมเพื่อมอบวุฒิบัตร

วิทยากร อาจารย์หรรษมน ประสาทแก้ว

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai