เรื่อง : หลักสูตร คลังสินค้า : เทคนิคการจัดระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

 

     เพื่อประสิทธิของการกระจายสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ทันเวลาและมีคุณภาพ โดยอาศัยการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีเทคนิค ย่อมส่งผลดีต่อการลดต้นทุนของธุรกิจ และการสูญเสียโอกาสทางการตลาดที่ไม่จำเป็นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตามมักจะพบเสมอว่า คลังสินค้าจำนวนไม่น้อยที่ยังถูกละเลยที่จะจัดการ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหาสินค้าบางรายการไม่พบ หรือบางครั้งหาสินค้าได้แต่ใช้เวลานาน หรือหยิบสินค้าโดยไม่จัดระบบก่อนหลัง ทำให้สินค้าไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) ซึ่งส่งผลต่อความเสียหายของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีกำหนดอายุ ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกระจายสินค้าสู่ลูกค้า เกิดความล่าช้า ผิดพลาด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

      หลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง

 

เนื้อหาการบรรยาย เวลา 09.00 –16.00น.

08:30-09:00 น.   ลงทะบียน

09:00-10:30 น.   1. ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า

                        2. ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า

10:30-10:45 น.   เบรค

10:45-12:00 น.   3. การบริหารการจัดเก็บ:

                            - การวางแผนการจัดเก็บ 

                            - การจัดเก็บอย่างมีหลักการ 

                            - ประสิทธิภาพของการจัดเก็บ 

                       4. เทคนิคการจัดการเพื่อให้ทราบปริมาณของคงเหลืออย่างทันกาล (Real Time)

12:00-13:00 น.  พักรับประทานอาหาร

13:00-14:30 น.  5. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

                       6. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

                       7. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว

14:30-14:45 น.  เบรคบ่าย

14:45-16:00 น.   8. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

                        9. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

                        10. สรุปคำถาม – คำตอบ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หัวหน้าคลังสินค้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานคลังสินค้า เจ้าของกิจกร และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร

อ. คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารคลังสินค้าให้กับธุรกิจมากมาย

อดีตผู้จัดการ Warehouse บริษัท โอสถสภา จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัทโอสถสภา จำกัด
หัวหน้าแผนกทรัพย์สิน บริษัทโอสถสภา จำกัด
ผู้จัดการคลังสินค้า LUBE LOGISTICS & DISTRIBUTION BP OIL (ประเทศไทย) จำกัด
รวมประสบการณ์การทำงานกว่า 23 ปี

ความถนัด
การบริหารคลังสินค้า : เทคนิคการจัดระบบ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เทคนิคการบริหารจัดซื้อ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร
เทคนิคการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai