เรื่อง : หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

“จัดเอกสารดี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

            ในปัจจุบันเอกสารในทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางความคับแคบลงของพื้นที่สำนึกงาน ดังนั้น การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยประหยัดในเรื่องเวลาแล้ว ยังช่วยลดพื้นที่สำนักงานที่มีราคาแพงลงได้ หรือนำพื้นที่ไปใช้ในการสร้างรายได้อื่น ๆ นอกจากนี้สำนักงานยุคไร้กระดาษเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจมุ่งหวังไปสู่ให้ได้ แต่จะก้าวไปอย่างไร หรือ จะต้องทำอย่างไร หลักสูตรนี้มีคำตอบ

            หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มีเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การวางแนวทางการสร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ประโยชน์ที่ได้รับในการบริหารระบบการจัดเก็บเอกสาร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่อเอกสาร แฟ้มเอกสาร และตู้เอกสาร
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ระบบและขั้นตอนการบริหารเอกสารทางอิเลคโทรนิคส์
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของระบบจัดเก็บเอกสารกระดาษและเอกสารอิเลคโทรนิคส์

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหารงานสำนักงาน  หัวหน้างานสำนักงาน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลาอบรม

1 วัน รวมเวลา  6  ชั่วโมง  (เริ่มเวลา 9.00 น. – 16.00 น.)

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การตอบคำถามในขณะบรรยาย และการร่วมกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้จริงได้ ทั้งนี้ วิทยากรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจระบบการจัดเก็บเอกสารและการให้คำปรึกษาตามหลักการที่ควรจะเป็น ในภาพรวมแล้ว การอบรมจะเน้นเนื้อหาสาระโดยอาศัยแง่คิดและความสนุกสนานจากตัวอย่างที่นำมาประกอบ

รูปแบบการบรรยาย

 1. เนื้อหาใน PowerPoint
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)
 3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
 4. กรณีศึกษา

หัวข้อการบรรยาย 1 วัน

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน

09:00 – 10:30  การวางแนวทางและการสร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร  

 •  ความสำคัญในการบริหารระบบการจัดเก็บเอกสาร
 •  ประโยชน์ที่ได้รับในการบริหารระบบการจัดเก็บเอกสาร
 •  กิจกรรม Workshop : บทวิเคราะห์และสรุปปัญหากลุ่ม

10:30 – 10:45  พักภาคเช้า

10:45 – 12:00  ความรู้ความเข้าใจเรื่องตู้เก็บเอกสารและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร    

 •  การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)
 •  ขั้นตอนและระบบการจัดเก็บเอกสาร (Filing System)
 •  กิจกรรม Workshop : การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

12:00 – 13:00  รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 -  14:30  วิธีปฏิบัติต่อเอกสาร แฟ้มเอกสาร และตู้เอกสาร

 •  การก้าวสู่ความเป็นสำนักงานยุคไร้กระดาษ
 •  ระบบและขั้นตอนการบริหารเอกสารทางอิเลคโทรนิคส์(Electronic Control System)

14:30 – 14:45  พักภาคบ่าย

14:45 – 16.00  ความเหมือนและความต่างของระบบจัดเก็บเอกสารกระดาษและเอกสารอิเลคโทนิคส์

 •  ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสาร
 •  สรุป คำถามและคำตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ข้อมูลการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการพระนครสาขาเอกวิชาเลขานุการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริหารสำนักงานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการส่วนบริหารธุรการบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด(มหาชน)
 • รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ
 • บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายบุคคล
 • บริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายขาย,ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
 • บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด(มหาชน)ตำแหน่งเลขานุการบริหารฝ่ายจัดการ
 • กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย3สมัย
 • ประธานฝ่ายวารสาร
 • ประธานฝ่ายการศึกษา
 • อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
 • สถาบันบริหารธุรกิจ
 • บริษัทเคทีฝึกอบรมและพัฒนา
 • บริษัทดิอินทิกรัลเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด
 • บริษัทไวท์เฮอริเทจจำกัด
 • บริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 • เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย(TTN)

หัวข้อบรรยาย

 • EffectiveModernDocumentation&DataControlSystem
 • สู่ความเป็นเลิศ"การเป็นเลขานุการบริหาร"
 • การจัดการประชุมที่มีประสิทธิผล
 • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ
 • การบริหารงานธุรการยุคใหม่
 • การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
 • การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(ไทย-อังกฤษ)
 • หลักการเขียน-เสนอรายงานและจดหมายธุรกิจ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai