เรื่อง : หลักสูตร การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR และงานบริหาร

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

     การตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ บริหารบริษัทแบบ New Company ในยุค หลักการและเหตุผล แม้ว่าในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำนักงานสำคัญ ที่มีการนำมาใช้ในทุกองค์กร แต่ปัญหาสำคัญที่พบบ่อยโดยทั่วไปคือ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะค้นหาไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่พบ หรือเสียเวลานานในการค้นหา ทั้งนี้ นอกจากทักษะของผู้ใช้แต่ละคนแล้ว การตั้งชื่อไฟล์ การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น ยังขาดความเป็นระบบระเบียบ ทำให้ไม่สามารถเลือกใช้ข้อมูลที่จำเป็นได้ในเวลาที่ต้องการ

     นอกจากนี้ งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มีลักษณะคล้ายๆ กันในแต่ละวัน แต่ผู้ใช้ก็ต้องทำงานลักษณะเดิมๆ ซ้ำซ้อน แทนที่จะสร้างแม่แบบ (Master Template) ให้สามารถใช้งานได้สะดวก หรือการออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการประมวลผลได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงนั้น ใช้งานได้ไม่ต่างไปจากเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาทั่วไป

     ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายออนไลน์ ทำให้องค์กรต่างๆ มีตัวเลือกมากขึ้น “ไม่สำคัญว่าเทคโนโลยีนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อเราหรือไม่? แต่สิ่งสำคัญคือ เราจะใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรา ได้หรือไม่?”การสร้างระบบงานที่ดี จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษ แก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหายลดเวลาในการค้นหา และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม เวลา 09:00-16:00 น.

v โครงสร้างการจัดเก็บ Files ในคอมพิวเตอร์ และการทำ Index อย่างเป็นระบบ
v ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์
v ความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
v ประโยชน์ของSocial Media และการประยุกต์ใช้งานในองค์กร
v ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบอยู่เสมอในการจัดเก็บเอกสารแบบเดิมๆ
v การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Soft Copy (ไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์)
v โครงสร้างของระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์
v โฟลเดอร์และการบริหารจัดการโฟลเดอร์
v การตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น สำหรับโปรแกรมสำนักงาน
v ระบบการค้นหาไฟล์เอกสาร
v ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (PaperlessOffice) เพื่อลดการใช้กระดาษในองค์กร
v การออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (e-Documents)
v ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะ (e-Form)
v การสร้างแม่แบบเอกสาร (Documents Template)
v ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA)
v ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
v การรับ-ส่งแฟกซ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน Fax Modem
v บริการ Fax to Email
v การประยุกต์การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
v การใช้ Google Docs หรือ Office Online และโซลูชั่นออนไลน์อื่นๆ
v การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประยุกต์ใช้งานจริง
v การเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ Cloud Drive
v การพิมพ์งานผ่านระบบ Google Cloud Print จากที่ใดก็ได้ ไปออกที่ใดก็ได้
v เทคนิคการเข้าถึงไฟล์เอกสารแบบออนไลน์ และการใช้งานร่วมกัน
v การเข้าถึงไฟล์เอกสารออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ แท๊ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
v QR Code และการประยุกต์ใช้งาน
v URL Shortenerแปลง URL แบบยาวๆ ให้สั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน
v ข้อพึงระวังจากการใช้เทคโนโลยี
v เก็บตกจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเป็นการนำอุปกรณ์สำนักงานสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการบริหารงานเอกสาร

4. เพื่อสร้างระบบงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

อาจารย์อุษณีย์ สุมาลี

วิทยากรผู้ชำนาญการ

อมรบที่เกี่ยวข้อง

การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR และงานบริหาร

การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์อุษณีย์ สุมาลี

วิทยากรผู้ชำนาญการ

อมรบที่เกี่ยวข้อง

การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR และงานบริหาร

การจัดการงานเอกสาร สำหรับ HR

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai