เรื่อง : หลักสูตร ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีพลังโดยการวางเป้าหมายและควบคุมการทำงานด้วยแนวคิด OKRs

สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส มาบุญครอง
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

การสัมมนา

ระดับพรีเมี่ยม

ที่ดีที่สุดแห่งปี

ครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยที่ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทำ OKRs                                 

       ผ่านเกมจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation Game) ฝึกปฏิบัติจริงแบบเข้มข้น

(Incentive Practice) เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ และถอดบทเรียนองค์กรที่ทำสำเร็จและล้มเหลว

ก่อนติดตั้ง OKRs ในองค์กรเพื่อให้ผู้เรียน “คิดเป็น..ทำได้” กับสุดยอดวิทยากรระดับกูรูของประเทศ

ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นที่ปรึกษา นักบริหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะทำให้ผู้บริหาร

เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการตั้งเป้าหมายให้แต่ละคนโดยที่เป้าหมายของทุกๆ คนจะสอดคล้องกันทั้งองค์กร ทุกคนทำงาเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน (One Team Winning Together) สร้างวินัยในการทำทีละงานและทบทวนอย่างสมำ่เสมอ ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและวัดผลได้  ทุกคนรู้งานที่สำคัญที่สุดขององค์กร ของทีม และของทุกคนใน

 

หัวข้อสัมมนาวันแรก

 1. ทำไมต้องวางเป้าหมายและควบคุมการทำงานด้วย แนวคิด OKRs (Objective Key Results)
 1. เครื่องมือการบริหารจัดการที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก
 2. OKRs จะมาแทนที่ KPIs ได้จริงหรือ
 3. ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ OKRs

2. ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีพลังและปลดล็อคศักยภาพทีมงานด้วยแนวคิด OKRs

 1. หน้าที่ที่สำคัญ 4 ประการของผู้นำองค์กรยุคใหม่
 2. 6 แนวคิดพื้นฐานที่เป็นหัวใจสำคัญของ OKRs
 3. ทำไมต้องใช้ OKRs..มันดีอย่างไร
 4. ตัวอย่างการทำ OKRs ที่สำเร็จและล้มเหลว

3.องค์ประกอบ 3 ประการของการติดตั้งแนวคิด OKRs องค์กรที่ล้มเหลว 99% ไม่มีวันรู้

 1. ยุทธวิธีการตั้งเป้าหมาย (Objectives) แบบActionable Goal & Super Challenging
 2. หลักการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Key Results) แบบ “SMART Goal”
 3. การปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถสูงสุด “คนเก่ง..คนดี..คนมีผลงาน”

หัวข้อสัมมนาวันที่สอง

4. ขั้นตอนการทำ OKRs ในองค์กร..บอกวิธีการอย่าง

 1. ชัดเจนพร้อมให้คำปรึกษาแนะแนวทางอย่างใกล้ชิด
 2. ตรวจสุขภาพองค์กร (CCP) ก่อนทำ OKRs
 3. แต่ละกระบวนการที่ทรงพลังของแนวคิด OKRs
 4. ฝึกทำ OKRs จริงผ่านแบบฟอร์มของวิทยากร

5. หลักการประเมินผล OKRs (OKRs Grading) และข้อเสนอแนะการนำไปใช้

 1. หลักสำคัญ 7 ประการในการวัดผล OKRs
 2. กรณีศึกษาที่ทำให้ธุรกิจทะยานขึ้นมาเป็นเบอร์ 1
 3. 3 ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่า OKRs ของคุณยอดเยี่ยม
 4. ซอฟแวร์แปรคะแนน OKRs (OKRs Scorecard)

6. เริ่มทำ OKRs จริงในองค์กร (OKRs Get Start)  เข้มข้นลงลึกแบบใช้ได้จริง

 1. การตั้งเป้าหมาย (Objectives) และกำหนดตัวชี้วัดผลผลัพธ์หลัก
 2. เอกสาร แบบฟอร์ม และซอฟแวร์ที่ใช้ในการทำOKRs ในองค์กร
 3. วินัย 5 ประการ (5 Disciplines) ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีพลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องมือทางการบริหาร
และการจัดการสมัยใหม่ การทำงานร่วมกันเป็นทีมแนวใหม่
การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร และกลยุทธ์ทางการตลาด
การขาย และการบริการ

การศึกษา

 • ปริญญาโท    สาขาจิตวิทยาชุมชน    มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท    สาขาบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาเอก    สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร  อุทยานการเรียนรู้เกษตรศาสตร์  (KU Learning Resort)
 • ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่  จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือวิชั่น  (Vision  Group)
 • อาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน  เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบบริการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ลูกค้าที่เคยใช้บริการบางส่วน

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลอนันทมหิดล
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • การเคหะแห่งชาติ
 • บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมศิลปากร

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลสมิตเวช
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • BNH HOSPITAL
 • โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ศูนย์การค้า
 

 • บริษัท ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จำกัด
 • บริษัท ซีคอนแสควร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท เอราวัณโซโก้ จำกัด
 • บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด

ภาคเอกชน
 

 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด
 • บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด
 • บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จำกัด
 • บริษัท แคดเบอร์รี่ อดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง7)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด (DKSH Thailand)
 • บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
 • บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 • บริษัท ดาต้าไอที จำกัด
 • บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จำกัด
 • บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็มเค เรสทัวรองต์ จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ
 • บริษัท สหพัฒนาพิบูลย์ จำกัด และบริษัทในเครือ
 • บริษัท พรูเด็นเชี่ยน ทีเอส ไลฟ์ จำกัด
 • บริษัท โมโตโรล่า ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ชไนเดอร์อิเล็คทริก จำกัด
 • บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อี๊สเอเซียติก ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (หาชน)
 • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท จีไอเอส ซอร์ฟ จำกัด
 • บริษัท จีไอเอส ดาด้า จำกัด
 • บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
 • บริษัท กันยงอิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโนโลยี จำกัด
 • Alcon Co.,Ltd.
 • WYETH Co.,Ltd.
 • บริษัท นิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอเจล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มินเนอรี่โกล์ด จำกัด
 • บริษัท ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท สยามไวน์เนอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท แมคโคออฟฟิศ จำกัด
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ด จำกัด
 • บริษัท บางจากการปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดิ้งส์ จำกัด
 • บริษัท อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

400-101 070-410 200-120 070-462 050-SEPROAUTH-02 MB2-703 70-462 070-461 70-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 350-001 70-483 400-101 70-410 050-SEPROAUTH-02 200-120 MB2-703 070-462 70-462 070-461 070-410 JN0-102 70-411 C_TADM51_731 C4090-958 70-483

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai