เรื่อง : หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

เป้าหมายนั้นเป็นของเรา เพียงแต่ เราต้องเป็นผู้ทำการพิชิตเอง ไม่ต้องรอให้ใครสั่ง ใครยึดถือข้อคิดนี้เป็นคติแสดงว่าเป็นนักจัดการที่มีทัศนะในแง่วิชชาชีพคือประกอบอาชีพโดยอาศัยวิชชาเป็นเข็มทิศนำทาง การกางแผนที่ตั้งองศาออกเดินทางฝ่าทะเลมุ่งไปทำการพาณิชย์จะต้องเริ่มต้นกะไม่ให้ผิดแม้แต่องศาเดียว ถ้าเราหามุมเริ่มต้นผิดเพี้ยนสัก 1 องศา เราไม่มี ทางจะคว้าเป้าหมายมากอดไว้แนบอกได้ เนื่องจาก เมื่อเดินทางไปจนถึงเส้นรอบวงเราก็จะพบว่าตนเองยืนห่างจากเป้าหมายตั้งหลายสิบกิโลเมตร ปัจจุบันทิศทางสถานการณ์การค้าการขาย ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอย่างรวดเร็วจนตามแทบไม่ทัน ลูกค้ากับแหล่งการขายเกิดวิวัฒนาการหลากหลายจนสนามธุรกิจตลบอบอวลไปด้วยฝุ่นผงจากการสัปประยุทธ์แย่งชิงการ ตามจีบลูกค้าเพื่อจะไขว่คว้าเอาส่วนแบ่งทางการตลาดมาครอบครอง ยุทธวิธีทางด้านการตลาด ใช้ การบริหารการตลาดสมัยใหม่[Modern Marketing Management]เป็นเครื่องมือในการไล่ล่าความจงรักภักดี นักบริหารและนักการตลาดในยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งในการ วิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล และ ศักยภาพเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับดำเนินงานทางด้าน การตลาดเชิงรุก การโฆษณาผสมผสานกับกลเม็ดประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์การบริหารการตลาดสมัยใหม่เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบด้านการค้าปลีก ปัจจุบันนี้บริษัทต่างๆแข่งขันกันคิดกลยุทธ์ชนิดแปลกใหม่ใหญ่ดังเพื่อดึงดูดและยั่วยุ ความต้องการให้ลูกค้าหันมาสนใจอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร “การบริหารการตลาดสมัยใหม่” จะมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้มุมมองพิเศษ สามารถนำพิมพ์เขียวทางความคิดไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวโน้มการบริหาร และ แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ลักษณะพฤติกรรม Lifestyle ของลูกค้ายุคปัจจุบัน

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อกระบวนการการตลาด

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะของการทำการตลาดธุรกิจบริการแบบนอกกรอบ

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะการทำกิจกรรม CSR เสริมการตลาดเชิงรุก

 หัวข้อการบรรยายและ Workshop

     1. ทบทวนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเงื่อนไขของตลาดในปัจจุบัน      

     2. พฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

     3. การตลาดแบบพอเพียงและยั่งยืน      

     4. ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด

     5. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      

    6. การจัดการด้านการตลาดในเชิงการบริการ

     7. ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการตลาด      

    8. วิธีปฏิบัติด้านการตลาดที่ดีที่สุด

     9. นวัตกรรมกลยุทธ์สำหรับการตลาดสมัยใหม่     

    10. การแข่งขันแบบหักมุมเหนือความคาดหวัง

    11. หลักการและแนวทางการทำกิจกรรมที่ทันสมัย     

    12. อุปสรรคและทางแก้ของการตลาดยุคใหม่

    13. ภาคปฏิบัติ      

          - Lecture Show          - Test         

        - Case Study            - Group activities            

      - Workshop

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

การศึกษา: 
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น

ประสบการณ์

การทำงาน: 
เคยเป็น วิทยากรนักบรรยายศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ 
เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] โรงเรียนสยามธุรกิจ 
เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] มหาวิทยาลัย เกริก 
เคยเป็น นักพูดรายการ ทีวีวาที ที.วี. ช่อง 9 
เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ ได้ขำได้คิด ไททีวี ช่อง 2 
เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97 
เคยเป็น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94 
เคยเป็น นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด วิทยุ FM 95 
เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ สภากีฬา วิทยุ FM 90 
เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ์ นิตยสาร คู่แข่ง 
เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ Get Idea นิตยสาร BOSS 

ปัจจุบัน: 
เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ 34 
เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด 
เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ฟรี ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 25 
เป็นนักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้ วิทยุ FM 102 เวลา 20.00-21.00 น. 

กิจกรรมสังคม: 
ได้รับ โล่บัณฑิตดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ประจำ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2545 ได้รับโล่เกียรติคุณทางด้าน บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนา จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ปี 2546 ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 
ปี 2546 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สหัทยานาวี จากกองทัพเรือ ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพเรือ 
ปี 2547 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจำ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2548 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ จาก กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพอากาศ 
ปี 2548 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2551 ได้รับเสาเสมาธรรมจักรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
ปี 2552 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร 


ความถนัด

สันทัดกรณีเรื่อง 
1 เคล็ดลับการล้างสมองพนักงาน[การเปลี่ยนความคิดคน] 
2 ศิลปะการนำเสนอทุกรูปแบบ 
3 จิตวิทยาเชิงปฏิบัติทุกกรณี 
4 กลเม็ดการให้คำปรึกษา 
5 อุบายการขาย 
6 เทคนิคการพัฒนาไหวพริบ[เป็ผู้ริเริ่มบรรยายหัวข้อนี้เป็นคนแรกในวงการฝึกอบรม] 
7 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุค AEC 
8 Service Mind 
9 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai