เรื่อง : หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี บรรเทาวิกฤติ COVID-19

สถานที่ : โรงแรมไอบิส สุขุมวิท 4
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09:00 – 16:30 น.

 

Øมาตรการภาษีบรรเทาวิกฤติ COVID-19

vขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษี
vขยายกำหนดเวลาส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
vลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
vยกเว้น Vat นำเข้าสินค้าเพื่อบริจาค
ØDoing Business จดทะเบียน Vat พร้อมกับจดทะเบียนนิติบุคคล @ DBD 
ØFunctional Currency: FC การคำนวณเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ 
Øการใช้เงินตราสกุลอื่นเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้
Øมาตรการภาษีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
Øยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในเครื่องจักร
ØSMEs พี่ช่วยน้อง
Øยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Øภาระภาษีของกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหนี้
Øรายงานบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Disclosure Form)
Øบริจาคแก่พรรคการเมือง
Øสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE : IBC) 
Øการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์

มาตรการภาษีที่สำคัญ และที่น่าสนใจอีกมากมายที่ออกในช่วง 2562- 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai