เรื่อง : หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงานการเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็เกิดปัญหาซ้ำซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

หัวหน้าคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การ

หัวข้อการฝึกอบรม  (พร้อมภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

E คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

ทำไมต้องมีคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

E ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

- สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก

- ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก

- เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก

- (ABC Analysis / Pareto’s 80/20 Rule)

การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

  - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

  - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

  - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

  - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง

  - การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ

      + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า

      + ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า

      + หลักการ Use of Cube

      + การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล

      + วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง

  - แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)

        + ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า  (การรับ, การจัดเก็บ, การเลือกหยิบ,

          การเติมเต็มสินค้า & การจ่าย)

        + หลักการ Length of Flow

  - หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

  - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

      + Live Storage Systems, Very Narrow Aisle

  - หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

  - จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

  -  การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - The Development in WMS (Warehouse Management System)

   + การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

   + เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว

    + เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง

  - วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)

  - วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies

  Eวิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

  E ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้า Logistic & Supply Chain ให้กับองค์กรธุรกิจมากมาย
- Planning and Purchasing Manager บ.I.P Manufacturing 
-กรรมการบริหาร Logistics Supply Chain บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ที่ปรึกษาสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติอังกฤษ
Executive Business Director –DC & Logistics บริษัท ดีทแฮล์ม หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
- Logistics & Supply Chain Consultant 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai