เรื่อง : Training online หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา
02/12/2021 1 2,500

หลักการและเหตุผล

 

  การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน

   การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย

   ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่าง ๆภายในคลังสินค้าลดลง

  หัวข้อการอบรม  เวลา 09:00-16:00 น.

09.00-10.30: การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  Øการจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ         

Øการพัฒนาศักยภาพของของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

  Øการลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

10.30-12.00: การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC

  Øการแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto  

Øการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type B และ C                

  Øการกำหนดค่า Safety Stock และจุด Re-order point

  Øการวางแผนการลดปริมาณสินค้า Dead Stock                

13.00-14.30: การตรวจนับสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ

  Øวิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card 

Øการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

  Øวิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

  Øการกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

14.30-16.00: เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

  Øการใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า

  Øการใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)

  ØIoT และ AI กับการจัดการคลังสินค้ายุค Logistics 4.0

  กรณีศึกษา การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล

  Øการใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า

  Øการใช้ระบบ Lean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า

 

 

ระยะเวลาอบรม 

1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม 

การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย :  

กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกร

อัตราค่าลงทะเบียน

Promotion พิเศษ อัตราค่าสัมมนา 2,500/ท่าน สมัคร 4 จ่าย 3 (ไม่รวม Vat)

•เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

วิทยากร : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

ตำแหน่ง 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

-ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai