เรื่อง : หลักสูตร ถอดรหัส 7 Habits...บุคลิกหัวหน้างานแห่งประสิทธิผล

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

1.ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอหรือรู้สึกอย่างนี้มั้ย...?

       1.ตอนมอบหมายงาน ก็ดูเข้าใจดี แต่พอตามงาน ผลลัพธ์ผิดคาด

       2.บางคน สอนแล้ว ย้ำก็แล้ว ก็ยังไม่เปลี่ยน ฉันเลยดึงงานกลับมาทำเอง

       3.บางเรื่อง ทีมงานทำผลงานไม่ได้ดังใจ ก็เกิดแรงกดดัน เครียด พลอยคิดอะไรไม่ออกไปด้วย

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

2.วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาภาวะผู้นำ & ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory skill) ด้วย 7 Habits โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ

ได้แก่...

       1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำ&ทักษะที่จำเป็นด้วย 7 Habits ทำอย่างไร?

       2.จะลดภาระงาน พัฒนาทีมงาน และได้ผลงานออกมาดี ทันเวลา ด้วยการสื่อสารเชิงบวก ไม่คุมเข้มเกินไป ทำได้อย่างไร?

       3.จะสื่อสารให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมอย่างได้ผลเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ทำอย่างไร?

      4.จะพลิกอารมณ์ให้เป็นบวก เพื่อพร้อมเผชิญสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ทำอย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content)

09.00 - 11.30 น. 

เข้าใจภาพรวม การพัฒนาภาวะผู้นำ&ทักษะที่จำเป็นด้วย 7 Habits…เพื่อ Aim 1

•9 คุณสมบัติแห่ง 7 Habits Leadership: แบบสำรวจตนเอง

•7Habits กับ การเจริญก้าวหน้าของชีวิตการทำงาน (Maturity Continuum)

•7Habits กับ การมองในภาพรวม (Overview): นิยาม & หลักการสำคัญ

•Private victory (เพิ่มประสิทธิผลระดับบุคคล): Habit 1-3

•Public victory (เพิ่มประสิทธิผลระดับทีม): Habit 4-6

•Sustainable victory (เพิ่มประสิทธิผลให้ยั่งยืน): Habit 7

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 7 Habits จากเค้าโครงเรื่องจริง

•2C…กุญแจคลี่คลายความขัดแย้งสู่การประสานพลัง (Collaboration)

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 7 Habits จาก Jeff Bezos’ success story

•3 กล้า...ต้นแบบแห่งผู้ริเริ่มทำก่อน (Be Proactive)

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 7 Habits จาก Steve Jobs’ success story

•SMARTER…7 เคล็ดลับสร้างแรงใจสู่อนาคต

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 7 Habits จาก CEO’s story

•VUCA…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน

•กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Duo talk”…เพื่อ Ice breaking

•กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “สำรวจคุณสมบัติผู้นำแห่งประสิทธิผล” สไตล์ 7 Habits

11.30 – 13.30 น.พัฒนาภาวะผู้นำด้วย อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง

ผ่านการมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์…เพื่อ Aim 2

•Starter…7 สัญญาณเตือนว่าควรเริ่มมอบหมายงาน  •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Starter จาก CEO’s story

•2E…รหัสลับเพื่อเลือกงานที่จะมอบหมาย  •3T…เคล็ดลับเลือกคนที่ “ใช่”

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 2E & 3T จากเค้าโครงเรื่องจริง 

•4D…บันได 4 ขั้นแห่งการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 4D จาก CEO’s story  •Share…5 ขั้นตอนเพื่อสื่อสารมอบหมายงานเชิงบวก

•Complete…8 ข้อสังเกตเพื่อมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

•4C…4 สไตล์แห่งการมอบหมายติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ 

•Micro…4 อาการคุมเข้มทุกฝีก้าว (Over micro management)

•Follow task…10 เคล็ดลับติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

•กิจกรรมเชิงกระตุกคิด: “The mirror”...เพื่อตระหนักความสำคัญของทีมงานที่ต้องเข้ากันได้

•กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “เลือกคนให้ตรงงาน” สไตล์ 3T

•กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “สื่อสารมอบหมายงานเชิงบวก” สไตล์ Share

13.30 – 14.30 น.พัฒนาภาวะผู้นำด้วย อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ-ชนะ ผ่าน Effective feedback…เพื่อ Aim 3

•2F...ปัจจัยชี้ขาดของการ Feedback ที่ได้ผล  •ABCD…4 ขั้นตอนแห่งการชี้แนะเชิงบวก

•BLAME…5 หลุมดำที่โค้ชต้องรู้เท่าทัน  •2C…ความลับ 2 ขั้วการ Feedback ที่มักถูกมองข้าม

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน ABCD จากเค้าโครงเรื่องจริง  •Fwd…3 เคล็ดวิชาแห่ง Feed forward

•Steve Jobs’ story: กรณีศึกษา การพัฒนาทีมด้วย ABCD  •10 แนวทางเพื่อการให้ข้อชี้แนะเชิงบวก

•กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 Alignment”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการทำงานที่สอดคล้องกัน

•กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ชี้แนะเชิงบวก” สไตล์ ABCD

 14.30 - 15.30 น.พัฒนาภาวะผู้นำด้วย อุปนิสัยที่ 5 & 7 เรียนรู้อยู่เสมอ ผ่านความฉลาดทางอารมณ์…เพื่อ Aim 5

•3R…บันได 3 ขั้นพลิกอารมณ์ให้เป็นบวก

•กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3R จาก CEO’s story

•10 สุดยอดคำถามรับมืออารมณ์เชิงลบ

•3S…ความลับ 3 ชั้นของการโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ (NLP)

•Intuition…สร้างได้ เมื่อหยุดคิด (NLP: Level 3)

•12 วิตามินเสริมอีคิว...ด้วย 7ส. + 5ฝึก

•กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อพลิกอารมณ์ให้เป็นบวกด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก

•กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “คิดบริหารอารมณ์” สไตล์ 3R

 15.30 - 16.00 น.ขยายผลฝึกอบรม

•สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้  •ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก” สไตล์ NEW

 

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

 

4.รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

•70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

5.กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

•หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Result)

•Reskill เติมทักษะใหม่ ได้แก่... เทคนิค มอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์, เทคนิค ชี้แนะเชิงบวก, เทคนิค คิดบริหารอารมณ์

•Upskill เสริมทักษะเดิม ได้แก่... การคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ฉลาดปรับตัว & เรียนรู้ตลอดชีวิต, ภาวะผู้นำประสานพลัง & การสื่อสารจูงใจ, การบริหารอารมณ์

7.ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding)

  ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์   เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง   เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

        Øแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเวชศาสตร์ครอบครัว

        Øคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BizWeek เจ้าของคอลัมน์ “บริหารเชิงบวก+”

        Øนักวิจัยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        Øวิทยากรรับเชิญในหลายช่องรายการทีวีอาทิUBC news, Nation Channel, Health plus channel เป็นต้น

        Øที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการสำหรับองค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนชื่อดังมากมาย

        Øที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษา Hope of Thai People Foundation

การศึกษา

        Øปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ด.) และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

        Øปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ม.)

Certificate Systemic (Brief) Therapy an advanced intensive residential training program by Dr. John Banmen, R.Psych. from AVANTA the Virginia Satir Network: British Columbia, Canada.

        Øปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร (ส่วนหนึ่ง)

ØHonorary guarantee: ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ที่ปรึกษาระดับ A ด้านนการบริหารและพัฒนาองค์กร” จากกระทรวงการคลัง

Øที่ปรึกษาวุฒิสภาใน คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Øนักวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Øอาจารย์บัณฑิตพิเศษปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “สไตล์ชีวิตคิดบวก (Positive thinking)”

ØKnowledge specialist ของ Nestle (เนสเล่) website, บ.ไทยประกันชีวิต, FM 102 Nation radio, FM 105 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Øวิทยากรรับเชิญ หลายช่องรายการทีวี เช่น ช่อง Modern 9., ช่อง 5,ช่อง ThaiPBS (ทีวีไทย) เป็นต้น

Øที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารจัดการองค์กร ภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชนกว่า 200 องค์กร

ผลงาน: หนังสือ 5 เล่ม ไดแ้ ก่...

1. อะไรๆ ก็บวกได.้ ..ด้วยพลังสมองยิ้ม

2. ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย...เชิญทางนี้

3. องค์กรพอเพียง

4. 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง

5. เปิดปมบุคลิก

งานวิจัยและผลงาน

       Øรายงานการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ทาง เพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์” ได้รับทุนอุดหนุนประเภทการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        Øวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง “การศึกษาและการสร้างโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว” ได้รับทุนวิจัยจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)        

  Øเขียนหนังสือ 3 เล่มเชิงบูรณาการ 3 องค์ความรู้ ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร จัดการสมัยใหม่ และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ได้แก่ องค์กรพอเพียง, 24ทักษะเพื่อการบริหารอย่าง พอเพียง และเปิดปมบุคลิก”

 ตัวอย่างหน่วยงานที่บรรยายและเป็นที่ปรึกษา

 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

        หัวข้อ แผนที่ความคิด (Mind map) เครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ (ครั้งที่ 1- 23)

        หัวข้อ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Network building)

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานที่มีความสุข

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานด้วยความโปร่งใส

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอัจฉริยะคนทำเงิน

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต

        หัวข้อ EQ&AQ สำหรับผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ครั้งที่ 1 และ 2

        หัวข้อ Network building การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 7

กระทรวงพลังงาน กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

        หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

        หัวข้อ จากอาหารสู่อารมณ์...เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก ครั้งที่ 1

        หัวข้อ การเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การค้นหาความหมายชีวิตด้วยการทำดี ครั้งที่ 2

        หัวข้อ การเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: สร้างสุขด้วยการให้...หัวใจแห่ง คริสต์มาส ครั้งที่ 3

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

        หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 18 หัวข้อ การบริหารองค์กรพอเพียง

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

        หัวข้อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างทีมที่มีขีดสมรรถนะสูง สำหรับ กรรมการผู้บริหารและ บรรณาธิการอาวุโส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

        หัวข้อ กิจกรรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ (Integrated activity-driven competency development)

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการ MDICP:

        หัวข้อ Innovation & 7Q สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

        หัวข้อ ทุนมนุษย์และองค์กร (Human Capital Management): การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

        หัวข้อ เป็นบัณฑิตอย่างไรจึงจะสร้างความพึงพอใจให้องค์กร

KPIS: Keera-Pat International School ร่วมกับ บริษัท Mind Max จำกัด

        หัวข้อ การเสริมสร้างอัจฉริยภาพให้ลูกน้อย

บริษัท แฟมิลี่ ไดเรค จำกัด (นิตยสารบันทึกคุณแม่)

        หัวข้อ Smart brain: สมองดี มีศักยภาพ

บริษัท Christos จำกัด

        หัวข้อ Breakthrough: สุดยอดนักขาย

บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด

        หัวข้อ สวมใจผู้ให้บริการ สุขใจผู้รับบริการ

บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC)  จำกัด (มหาชน)

        หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน: เก่งตน ครั้งที่ 1

        หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน: เก่งคิด ครั้งที่ 2

        หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน: เก่งคน ครั้งที่ 3

        หัวข้อ Happy Hours& Best Practice

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

        หัวข้อ จิตวิทยาการทำงานอย่างมีความสุข ครั้งที่ 1 และ 2

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

        ดัชนีชี้วัดความสุข (Happiness Indicator)

        หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

บริษัท MindMax จำกัด

        หัวข้อ มารู้จักลูกรักให้มากขึ้น ครั้งที่ 1 

        หัวข้อ สู่อัจฉริยภาพด้วยสมอง 2 ซีก ครั้งที่ 2

        หัวข้อ การสำรวจอัจฉริยภาพให้ลูกน้อย (Exploring multiple intelligence) ด้วยเทคโนโลยีDMI

บริษัท Pitney Bowes จำกัด

        หัวข้อ สร้างวิสัยทัศน์เพื่อความสำเร็จขององค์กร

บริษัท Asia Energy Technology จำกัด

        หัวข้อ หัวใจบริการที่ไม่ธรรมดา

บริษัท Ideal one จำกัด

        หัวข้อ พลังแกร่ง แรงเป็นหนึ่ง 

บริษัท Betagro จำกัด

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Self efficacy & Hope

ห้างหุ้นส่วน ฮะเซ้งพาณิชย์ จำกัด

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Self efficacy ครั้งที่ 1 

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Hope ครั้งที่ 2

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Resiliency ครั้งที่ 3

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Optimism ครั้งที่ 4

โรงแรม สมุยพาราไดซ์ รีสอร์ท

        หัวข้อ นวัตกรรมแห่งหัวใจบริการ: ประทับใจแรกพบ...สู่ความทรงจ า ครั้งที่ 1

        หัวข้อ นวัตกรรมแห่งหัวใจบริการ: บริการทุกระดับประทับใจ ครั้งที่ 2

ชมรม HR รังสิต

        หัวข้อ พลังแกร่งSuper boss...ฝ่าวิกฤติด้วย AQ

บริษัท Future Science จำกัด

        หัวข้อ แบบประเมินทัศนคติและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

บริษัท Italasia จำกัด

        หัวข้อ ปั้นทีมขีดสมรรถนะสูง...ด้วยการสื่อสารเชิงบวก

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

        หัวข้อ ทักษะและกลยุทธ์ในการให้คำปรึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

        หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 – 2

โรงพยาบาล สังขละ (สุรินทร์)

        ห้วข้อ พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

        หัวข้อ ถอดรหัสวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

        หัวข้อ การจัดการความขัดแย้ง (Conflict management)

        หัวข้อ กลยุทธ์ และทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพ

        หัวข้อ 7Q เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพและเสริมพลังครอบครัว

        หัวข้อ การจัดการความขัดแย้ง (Conflict management)

        หัวข้อ กลยุทธ์ ทักษะและกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต

กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานการจัดการคุณภาพน้ำ 

        หัวข้อ จิตสำนึกทางปัญญาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

        หัวข้อ จิตสำนึกทางปัญญาเพื่อสร้างเครือข่ายโครงการน้ำดีมีสุข ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

        หัวข้อ Mind Map กับความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1

        หัวข้อ ทักษะชีวิตกับการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

        หัวข้อ บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

วิทยาลัยเทคนิค อุบล

        หัวข้อ Mind Map กับการคิดเชิงกลยุทธ์

วิทยาลัยการอาชีพ ขอนแก่น

        หัวข้อ Mind Map กับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

วิทยาลัย ETEC

        หัวข้อ การให้คำปรึกษาส าหรับครูที่ปรึกษา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับAdvice Center ครั้งที่ 1

โรงเรียนทับทอง กรุงเทพฯ

        หัวข้อ การเรียนรู้อย่างมีความสุข

บริษัท Pure Place จำกัด

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการเงินในครอบครัว

บริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด

        หัวข้อ การบริหารความสุข...ด้วยจิตวิทยาเชิง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai