เรื่อง : สัมมนาออนไลน์หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร”

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

              การควบคุมอะไหล่หรือ Spare Parts Control ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เหตุการณ์เครื่องจักรเสียที่รู้สาเหตุและวิธีแก้ไขต้องล้าช้าออกไปเนื่องจากไม่มีอะไหล่ที่จะนำมาใช้ได้ทันที เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มาจากการควบคุมอะไหล่

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือ (Efficiency and Reliability) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ผ่าน

กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บ ที่มีประสิทธิภาพ

2. สร้างความมั่นใจให้กับงาน Breakdown Maintenance และงาน Preventive Maintenance ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้

อะไหล่เพื่อการซ่อม หรือเพื่อการบำรุงรักษา ต้องหาได้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุด

3. ลดจำนวนอะไหล่คงคลังหรือ Spare Parts Inventory ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนจม เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ และ

เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

- อะไหล่หรืออุปกรณ์สาหรับความต้องการฉุกเฉินหรือฉับพลัน หรือ Breakdown Spare Parts

- อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ต้องสารองไว้ตลอดเวลาในสต๊อก หรือ Reservation Spare Parts

- อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่สามารถนามาใช้ซ้ำได้

-เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษา (Maintenance Tools)

2. วิธีการสั่งซื้ออะไหล่

- การสั่งซื้อเฉพาะรายการตามเวลาที่ต้องการใช้ (Individual Order)

- การสั่งซื้อเป็นงวดตามปกติ (Permanent Stock Method)

- การสั่งซื้อแบบสัญญาพิเศษกับผู้ขาย (Special Contract Method)

3. การจำแนกประเภทของวัสดุหรืออุปกรณ์ในการบำรุงรักษา

4. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดค่า Stock levels

5. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่าย

ตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

สาขาความเชี่ยวชาญ:

- การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planningand Control)

- เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วย Lean Manufacturing

- การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง, ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลระบบ ERP (Enterprise Resource Planning), การจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล Online, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)

สำหรับงานอุตสาหกรรม

 

ตำแหน่งและหน่วยงานปัจจุบัน:

- ที่ปรึกษา สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน 2557 – ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาเครือข่ายอุตสาหกรรม Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   

- ที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Lean Manufacturing & Logistics Management

- อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNI) 2556-ปัจจุบัน

- อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ Logistics ม.ศรีปทุม 2553- ปัจจุบัน

- อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด ระดับปริญญาโท วิชา การจัดการ Logistics ม.รามคำแหง 2552-2553

- วิทยากรบรรยายหัวข้อ Lean Production & Manufacturing ม.ธุรกิจบัณฑิต 2552-ปัจจุบัน

 

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2531

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางสถิติประยุกต์ นิด้า สถิติประยุกต์ 2536

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ม.รามคำแหง 2550

 

 

ประวัติการทำงาน

- บริษัท  CEVA Logistics  Co., Ltd จำกัด ระยะเวลา Oct 2010-Mar 2011 ตำแหน่ง IT Area Manager

- บริษัท IDS Logistics Co., Ltd. จำกัด ระยะเวลา Mar 2010- May 2010 ตำแหน่ง IT Manager

- บริษัท  Advance Info Services (AIS) จำกัด ระยะเวลา Aug 2002-Feb 2007 ตำแหน่ง Application Manager 

- บริษัท Seven-Eleven. จำกัด ระยะเวลา May 1995-Apr 2001 ตำแหน่ง MIS Deputy Manager

- บริษัท  บ.Thaisoft จำกัด จำกัด ระยะเวลา May 1994-Apr 1995 ตำแหน่ง Database Supervisor

- บริษัท Metro Machinery Co., Ltd ระยะเวลา Aug 1998-Apr 1989 ตำแหน่ง RPG Programmer

 

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา: SP54S23

จำนวนปีที่เป็นที่ปรึกษา:  11 ปี

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai