เรื่อง : หลักสูตร เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

  ผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานพนักงาน ต่างชาติ หรือ....ผู้ประกอบการที่มีการจ่ายเงินได้ประเภทต่างๆให้กับที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ควรมีการเตรียมการรองรับประเด็นทางภาษีอากร  และมีแนวทางในการวางแผนภาษีอากร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและผู้มีเงินได้

เนื้อหาหลักสูตรเวลา 09:00-17:00 น.

1. ภาระภาษีตามหลักแหล่งเงินได้

1.1 ลักษณะของการจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้ : อย่างไรคือ ?

  Øหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย                      Øกิจการที่ทำในประเทศไทย

  Øกิจการของนายจ้างในประเทศไทย                 Øทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

1.2 วิธีการจัดเก็บโดยหัก ณ ที่จ่าย

  Øนายจ้างกับหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย               

  Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

  Øชาวต่างชาติกับการบริหารจัดเก็บภาษีอากรระบบเดียวกัน

2. ภาระภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่

2.1 ขอบเขตของหลักถิ่นที่อยู่ : อย่างไรคือ ?

  Øหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ  Øกิจการที่ทำในต่างประเทศ

  Øทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ  Øนำเงินได้พึงประเมินเข้ามาในประเทศไทย

  Øผู้อยู่ในประเทศไทย

2.2การจัดเก็บภาษีโดยหลักหลักถิ่นที่อยู่

  Øรับจ้างทำของกับการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 

  Øการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงานชาวต่างชาติผู้อยู่ในประเทศไทย

  Øปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักถิ่นที่อยู่

 3. Update ประเด็นที่น่ารู้ :

  Øภาษีอากรที่นายจ้างออกแทนพนักงานชาวต่างชาติตลอดไป 

  Øหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

  Øหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งไว้เกินไป 

  Øพนักงานต่างชาติกับอนุสัญญาภาษีซ้อน

ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติในไทยมุมมอง AEC พนักงานต่างชาติกับ Regional Operating Headquarters (ROHs)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai