เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วย ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

สถานที่ : online Training
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

     ลายเซ็นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญหรือไม่ค่อยมีผลอะไรกับชีวิตและการทำงาน จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับลายเซ็นมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้วลายเซ็นที่เราเซ็นด้วยลายเส้นในรูปแบบต่างๆนั้นมีความสำคัญกับชีวิตและการทำงานที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะลายเซ็นเป็นการบ่งบอกถึงคำพูดที่อยู่ในใจ ถึงนิสัย พฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์ของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี ถ้าลายเซ็น ลายเส้นดี ย่อมส่งผลถึงในด้านดี  มีความพร้อม สะท้อนถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคคลนั้น  ถ้าลายเซ็น ลายเส้นไม่ดี ย่อมส่งผลในด้านลบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายสรรหา หรือคัดสรรบุคลากรหรือผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์

มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ เรียนรู้ ศาสตร์การวิเคราะห์ ลายเซ็น รูปแบบลายเซ็นที่เหมาะสมกับการคัดสรรบุคลากรให้ตรงตามศักยภาพ ความสามารถ ในตำแหน่งงานนั้นๆ ก่อนที่จะสรรหาพนักงานเข้าทำงานในองค์กร ให้ได้ตรงตามคุณสมบัติที่เหมาะสม คัดเลือกพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กร รวมถึง การปรับเปลี่ยนแก้ลายเซ็น แก้พฤติกรรมให้ถูกต้อง ถูกใจ มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับชีวิตและการทำงานของตนเองด้วยในเวลาเดียวกัน

หัวข้อการฝึกอบรม

1)  Competency Concept กับการการคัดสรรบุคลากร

2)  เจาะลึก : ลักษณะลายมือเขียนกับลักษณะงาน

3)  เจาะลึก : ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

4)  ความสำคัญของลายเส้นที่มีผลต่อลายเซ็น

5)  รูปแบบและประเภทของลายเซ็นของบุคคลที่มีผลต่อการทำงาน

6)  ลายเซ็นที่สมบูรณ์แบบอัจฉริยะ

7)  โครงสร้างลายเซ็นที่ดีที่ถูกคนและถูกงาน

8)  ลักษณะลายเซ็นของแต่ละสายงานในการคัดสรรบุคลากร

9)  รูปแบบลายเซ็นคนดัง เซเลบ และลายเซ็นที่ประสบความสำเร็จ

10)  Workshop : ปรับเปลี่ยน  ออกแบบ และแก้ไขลายเซ็น

11)  การคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

   - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม  : หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับที่ต้องมีการคัดสรร

และคัดเลือกบุคลากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

การศึกษา 

* ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science , International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) (Master of Management , Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

* Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

 

การฝึกอบรม - สัมมนา                                   

* Certificated to Train the Trainer

* Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

  * Certificated to Impressive Personality Development Program (สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส)

 

ประสบการณ์การทำงาน

*ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดขายตรง ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง

*ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี

*ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

                 -ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

                     -ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ

                    บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

*ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด

                    บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

*ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม                                      

                    บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด                 

 

ปัจจุบัน

*ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงาน  องค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

* อาจารย์พิเศษประจำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ผลงานทางวิชาการ

              * เขียนบทความลงคอลัมน์ “เปิด..อก..คุย” ในหนังสือพิมพ์                     เส้นทางนักขาย ลงประจำรายปักษ์

              * เขียนบทความลงคอลัมน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทาง

                การตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจำรายเดือน

ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์

               * ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง   

                 Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง

                 True Vision และช่องสถานีอื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย      

    Top Hit & Latest Training Course

 • เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก
 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 • การเจรจาต่อรองอย่างไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง
 • การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
 • Marketing & Selling Mind
 • Sales Planning & Sales Forecast Analysis
 • Customer Analysis and Professional Selling Skills
 • Sales Analysis and Planning for Customer
 • Sales Supervisor and Area Manager
 • Proactive Sales for Increasing New Customer

·       7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling)

·       กลยุทธ์การขายขั้นสูงเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะยาว

 • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
 • เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 • Customer Service Excellence
 • 6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุค 4.0
 • การขายเหนือความคาดหมายที่สร้างความประทับใจของพนักงานหน้าร้าน (PC)
 • เทคนิคการขายยุค 4.0
 • ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย
 • Creative Thinking & Work Motivation
 • Customer Satisfaction Survey
 • เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
 • Super Manager for New Manager
 • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การจัดทำแผน และการบริหารแผนงานในเชิงปฏิบัติ
 • Becoming an Effective Supervisor                                              
 • Problem Solving & Decision Making Skill in action
 • Root Cause Analysis Skill  in action
 • 5W2H & 5-Whys Analysis Skill in action
 • การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
 • Communication for High Powerful Performance
 • Coaching for High Leader Performance in action
 • การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
 • Lean Process Management
 • การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI & BSC
 • การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)
 • 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for High Effective Work) 
 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและการสร้างระบบ 5ส
 • การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
 • การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
 • การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 • ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ

(Mindset and Skillset for Excellent Innovation)

 • การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)
 • ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

(Professional Conversation Skills)

 • การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(Manpower Planning Management)

 • จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)
 • IDPs to Drive The Company Goals
 • การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ
 • เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency
 • ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)
 • HR FOR NEW HR
 • HR FOR NON HR
 • Time Management for Effective Work
 • จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น

(Signature Analysis for Selection Technique)

บริษัทและหน่วยงานราชการที่เชิญไปบรรยายที่ผ่านมา

* SCG CHEMICALS CO.,LTD.

* SCG LOGISTIC CO.,LTD.

* THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

* SHARP THAI CO.,LTD,

* BOON RAWD BREWERY CO.,LTD. (SINGHA CORPORATION)

* PATHUMTHANI BREWERY CO.,LTD. (SINGHA CORPORATION)

* MK SERVICE TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT)

* LMG INSURANCE (THAILAND) CO.,LTD.

* EASY BUY CO.,LTD.

* GLICO (THAILAND) CO.,LTD.

* BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA)

* TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบัวคู่)

* NEC INFRONTIA THAI  LIMITED.

* CEREBOS (THAILAND) CO.,LTD. (BRANDS)

* DURBELL (THAILAND) CO.,LTD. (REDBULL)

* SERM  SUK PUBLIC COMPANY LIMITED. (PEPSI)

* NIPPONPAINT (THAILAND) CO.,LTD.

* BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) CO.,LTD.

* BSA GROUP. (PTT.) 

* PTG ENERGY CO.,LTD.

* CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED.

* BIOPHARM CHEMICALS CO.,LTD

* CANNON MARKETING (THAILAND) CO.,LTD.

* GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.

* COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED.

* ONE RESIDENCE (THAILAND) CO.,LTD.

* YUASA BATTERY (THAILAND) CO.,LTD.

* GFPT CO.,LTD. (บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด มหาชน)

* PCS & FACILITY SERVICESS CO.,LTD.

* VST ECS (THAILAND) CO.,LTD.

* INOAC (THAILAND) CO.,LTD.

* CLARION ASIA (THAILAND) CO.,LTD.

* THAI GMB INDUSTRY CO.,LTD.

* ADVICE HOLDINGS GROUP CO.,LTD.

* T-LEASING CO.,LTD. (MBK)

* MBK GROUP

* HITEC FOOD EQUIPMENT CO.,LTD.

* KIATNAKIN BANK

* ธนาคาร ธนชาติ

* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

* กลุ่มบริษัทเครือทีปพิพัฒน์

* บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี

* บริษัท หมอมี จำกัด

* บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ; เครื่องกรองน้ำ SAFE

* บริษัท วิเชียรไดนามิค อินดัสตรี จำกัด   

* บริษัท ไท่ห่าวชือ กรุ๊ป จำกัด

* บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด

* บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), UMI

* บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน),SMM

* บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

* โรงพยาบาลสายหยุด บางเขน

* APOLLO TYRES (THAILAND) CO.,LTD.

* YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

* TTK ASIA TRANSPORTATION (THAILAND) CO.,LTD.

* IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO.,LTD.

* TTM (บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด)

* THAI PACKAGING INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED.

* HITACHI METAL (THAILAND) CO.,LTD.

* KAWASAKI MOTORS ENTERPRISE (THAILAND) CO.,LTD.

* AUDI THAILAND.

* HONDA CARS PHARAM 3 CO.,LTD (BANGKORLAEM)

* TOYOTA NAKORNSAWAN COMPANY  LIMITED.

* TOYOTA KANCHANABURI CO.,LTD.

* TOYOTA THONBURI CO.,LTD.

* PARA WINSOR (THAILAND) CO.,LTD.

* ISUZU ENGINE MANUFACTURING CO., (THAILAND) LTD.

* ISUZU MOTOR CO.,LTD.

* SAIC MOTOR (MG)

* SEIKO INSTRUMENTS (THAILAND) LTD.

* VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

* SP MARKETING AND SALES (2001) CO.,LTD (3M PRODUCT)

* OTIS ELLEVATOR COMPANY LIMITED.

* DENTAL LAND CLINIC CO.,LTD.

* ATOM CLINIC CO.,LTD.

* MT ALUMET CO.,LTD.

* THAI METAL ALUMINIUM CO.,LTD.

* DEEVANA KRABI RESORT.

* WORALUK PROPERTY PLC.

* TRANSITIONS OPTICAL (THAILAND) CO.,LTD.

* SRIRACHA MONGKOLCHAI CO.,LTD

* ENRICH STATE CO.,LTD.

* UNITED COIL CENTER LIMITED.

* DENCO INDUSTRY CO.,LTD.

* RAYCOL ASPHALT CO.,LTD.

* TBKK (THAILAND) CO.,LTD.

* THAITOKE ENGINEERING CO.,LTD.

* SMA SOLAR (THAILAND) CO.,LTD.

* THAI ORIX LEASING CO.,LTD.

* AKTIO (THAILAND) CO.,LTD.

* BRM INTERNATIONAL CO.,LTD.

* HOSPITAL MANAGEMENT TRAINING AND

  DEVELOPMENT INSTITUTE (HMTDI)

* BISTEC (THAILAND) CO.,LTD.

* VEL SUEDE (THAILAND) CO.,LTD.

* UNION AUTOPARTS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

* APPLIED DB INDUSTRIAL CO.,LTD.

* KOSEI ALUMINUM (THAILAND) CO.,LTD.

* SB INTERLAB CO.,LTD.

* SCM ALIANZE CO.,LTD.

* CHRISTY GEM CO.,LTD.

* KEIHIN THERMAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

* E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO.,LTD.

* LEONG JIN SPECIAL STEEL (THAILAND) CO.,LTD.

* NITTSU LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.

* PINE-PACIFIC CORPORATION LIMITED.

* CEVA ANIMAL HEALTH THAILAND CO.,LTD.

 

 

* SP INTERMARINE Co.,LTD.

* VISY PACKAGING (THAILAND) CO.,LTD.

* CALSONIC KANSEI (THAILAND) CO.,LTD.

* JAC RECRUITMENT (THAILAND) CO.,LTD.

* SIAM SANITECH (1995) COMPANY LIMITED. (Vegarr)

* KASAI TECK SEE CO.,LTD.

* TELE ATLAS (THAILAND) CO., LTD.

* CAPITAL SERIAL CO., LTD.

* I.T. APPLICATIONS AND SERVICES COMPANY LIMITED.

* KETRAHONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.

* PHARMA CARE (THAILAND) CO.,LTD.

* FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

* ESCELOR MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

* CONTINENTAL PETROCHEMICALS  (THAILAND) CO.,LTD.

* SIAMSTEEL GREATING COMPANY LIMITED.

* Y.P.C. PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

*  MMC TOOLS (THAILAND) CO.,LTD.

* DUCK KING CO.,LTD.

* KAWASUMI  LABORATORIES (THAILAND) CO.,LTD.

*  SOODE NAGANO (THAILAND) CO.,LTD.

* ADVANCE PACKAGING CO.,LTD.

* N.I. (THAILAND) CO.,LTD.

* PREFORM  LINE PRODUCT (ASIA) CO.,LTD.

* T.D.K. (THAILAND) CO.,LTD.

* C & W  ELECTRONIC COMPANY LIMITED.

* K.U. NOMURA THAI COMPANY LIMITED.

* AEROFLUIOD THAI COMPANY LIMITED.   

 

 

* POLYHERB NETWORK CO.,LTD.

* STAMINA CO.,LTD.

* CHAROENOSOD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.                           

* TANA RESORT COMPANY LIMITED.

* INTANON INSOR COMPANY LIMITED. (PTT. OIL)

* PDI TRADING COMPANY LIMITED. 

* SIAMWOODEN PRODUCT COMPANY LIMITD.

* TAKAHASHI PLASTICS LIMITED.                                                                                                                                   

* P.S. RECYCLE COMPANY LIMITED.

* HIN ORN COMPANY LIMITED.

* THAI INTERNATIONAL DIMAKING COMPANY LIMITD.

* MITSUI COMPANY LIMITED.

* THAIJAPAN GASS COMPANY LIMITED.

* AAL COMPANY LIMITED.

* SINGLE POINT PARTS (THAILAND) CO.,LTD.

* TOSTEM THAI CO.,LTD.

* NEOMAX (THAILAND) CO.,LTD.

* T.D.A RUBBER CORP.,LTD.

* MITANI (THAILAND) CO.,LTD.

* OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO.,LTD.

* GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.

* GATERAHONG CONSTRUCTION PART.,LTD.

* SODICK (THAILAND) CO.,LTD.

* Z. KURODA (THAILAND) CO.,LTD.

* HEIL ASIA COMPANY LIMITED.  

* VIGILANT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

* THAIKAKI (THAILAND) COMPANY LIMITED.

* TOMBO (THAILAND) CO.,LTD.

* HYMOLE (THAILAND) CO.,LTD.

* KATSUYAMA FYTECH (THAILAND) CO.,LTD.

* ROYALCAN THAI  INDUSTRY COMPANY LIMITED.

* KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED.

* LAMSOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

* GOLDEN MIND MANUFACTURING COMPANY LIMITED.

* LPN PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED.

* TIROLIS COMPANY LIMITED.

* HITECH INDUSTRAIL ESTATE OFFICE.

*TANAPHAT PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD                                 * BANGKOK PERSONALITY DEVELOPMENT TRAINING LIMITED.

* THINNAKORN PHITTHAYANUSORN SCHOOL.

* การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี

* การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค (สนญ.)

* กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กระบี่

* กรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

  สังกัดกระทรวงมหาดไทย

* มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์             

* สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.)

* สำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง จ.ลำพูน

* สำนักงานสรรพากร เขตพื้นที่ 3

* สำนักงานประกันสังคม (สปส)

* สถานธนานุเคราะห์ (สธค)

* โรงเรียนภาษานุสรณ์ บางแค

* ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล ศาลายา                 

 

      

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai