เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) (Salary structure designing)

สถานที่ :
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

• กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะมีความเป็นธรรมภายใน แข่งขันกับภายนอกได้ และจูงใจคนได้

• หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน  การขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร

• ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรม

         หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด  เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

• ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

• นักบริหารค่าจ้างเงินเดือน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท

• เจ้าของกิจการที่ต้องการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนด้วยตนเอง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  มีความสำคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

     · แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)

     · การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ

     · เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน (Salary Structure) ภาคปฏิบัติ

o   กำหนดโครงสร้างระดับตำแหน่งของบริษัท

o   การทำ Job Grade Correlation ระหว่างผลสำรวจค่าจ้าง กับ โครงสร้างตำแหน่งของบริษัท

o   กำหนดนโยบายระดับค่าจ้าง และสัดส่วนของค่าตอบแทน

o   การวิเคราะห์หาระดับเส้นค่าจ้างของตลาด

o   การวิเคราะห์และออกแบบ Range Spread, Mid-Point Progression Rate และ Overlap พร้อมสูตรคำนวณ

o   การกำหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าตอบแทน

     · เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

o   แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

o   การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน”

o   การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน

o   ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”

     · Workshop : ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง

o   ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างโครงสร้างเงินเดือน

o   การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่หรือการปรับค่าแรง

o   ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือน

Range Spread, MPP, Overlap, Compa-ratio, Compensation Mix ฯลฯ

 • Workshop การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai