เรื่อง : หลักสูตร Power of Project Management

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง, โครงการใดๆ ที่มีการริเริ่มและพัฒนาขึ้นมา ล้วนปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในชิ้นเชิงบนโลกธุรกิจ อีกทั้งต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงให้ได้อย่างชัดเจน. ศาสตร์ทางด้านการบริหารองค์ มีการพัฒนาต่อยอดด้วยการนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี, มนุษย์ ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นการบริหารโครงการยุคดิจิตอล จึงมีการนำเรื่องของ Agile เข้ามาประยุกต์เพื่อจะช่วยได้ครอบคลุมทั้งตลาด, ธุรกิจ, การลงทุน, ทีมงาน เพื่อให้ทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการนำศาสตร์ทางด้าน Agile มาประยุกต์ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพละทรงพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกว่า Power Of Project Management ซึ่งทีมงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง จะได้แสดงมุมมองและรับผิดชอบในเนื้องานเพื่อผนวกรวมให้เกิดความสำเร็จ ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

 

หัวข้อการอบรม

เวลา 09.00 – 10.30    บรรยายเรื่อง ศักยภาพของ Agile Team กับการบริหารโครงการและธุรกิจ

ความสำคัญของ Agile เพื่อทำให้โครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด

เข้าใจแนวคิดการทำงานแบบ Agile

Agile Project Management บริหารโครงการ ลดผิดพลาด วัดผลได้

เวลา 10.30 – 10.45    พัก 15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00    บรรยายเรื่อง เจาะลึกการบริหารองค์ยุคใหม่ Project Management

ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการอย่างมีหลักการและไม่มีหลักการ

วงจรชีวิตของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)

แผนงานกับการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

เวลา 12.00 – 13.00    พักกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30    บรรยายเรื่อง หลักการและเทคนิคสำหรับการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคในการเอาชนะอุปสรรคและการบริหารความเสี่ยง

หลักการบริหารโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

Workshop: การใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการของตัวเอง

เวลา 14.30 – 14.45    พัก 15 นาที

เวลา 14.45 – 16.00    บรรยายเรื่อง The Agile Team & Tools ในการปรับแผนบริหารโครงการ

กระบวนการบริหารด้วย Agile Role & Responsibility

การวางแผนโครงการ (Planning Process)

การดำเนินการโครงการ (Executing Process)

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์

1. ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด, ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร-เครื่องดื่ม, และบริษัทในเครือประเทศจีน-กัมพูชา-ลาว และสิงคโปร์

2. กรรมการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ บจก.วาสน่า แอมเมค แคมโบเดีย (ประเทศกัมพูชา)

เชี่ยวชาญทางด้านการค้าระหว่างประเทศ, การวางแผนธุรกิจ-การตลาดระหว่างประเทศ, การใช้นวัตกรรมข้อมูล (Big Data & Data Science) เพื่อวิเคราะห์ตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์, การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ระดับ Luxury High-End, การวางแผนบริหารงานขายด้วยศาสตร์ Marketing & Sale Analytics

3. ผู้วิพากษ์หลักสูตรและอาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ

4. อาจารย์พิเศษหลักสูตร วิทยาลัยสหวิทยาการ, ภาควิชา “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล” ประจำวิชานวัตกรรมข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการค้ายุคใหม่”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

5. ผู้วิพากษ์หลักสูตรผู้วิพากย์หลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงานระดับ นานาชาติ

1. ผู้ร่างหลักสูตรและอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนคัดสรรผู้ประกอบการสู่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน, ภายใต้การกำกับดูแล “ประชารัฐรักสามัคคี ” (ปี พ.ศ. 2561)

2. ที่ปรึกษาให้กับ “กรมการค้าต่างประเทศ (DFT), กระทรวงพาณิชย์” ในการจัดแสดงมหกรรมสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และมีการประชุมร่วมกงสุลใหญ่ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (ปี พ.ศ. 2562)

3. ที่ปรึกษาให้กับ “กรมการค้าต่างประเทศ (DFT), กระทรวงพาณิชย์” ในการจัดแสดงมหกรรมสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และเมืองพะโค ประเทศเมียนมา (ปี พ.ศ. 2562)

 

4. ปรึกษาให้กับ “กรมการค้าต่างประเทศ (DFT), กระทรวงพาณิชย์” ในการจัดแสดงมหกรรมสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ณ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส กับนักธุรกิจมาเลเซีย (ปี พ.ศ. 2562)

5. ที่ปรึกษาโครงการและดำเนินการจัดเสวนาและเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการไทย และอินโดนีเซีย โดยดำเนินการที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย (ปี พ.ศ. 2562)

6. ที่ปรึกษาและจัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ. 2562)

7. ที่ปรึกษาและจัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศ WORLD HAPEX ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปี พ.ศ. 2562)

8. ที่ปรึกษาโครงการและจัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ, ประเทศกัมพูชา ภายใต้การกำกับดูแลของสถานบันอาหาร และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปี พ.ศ. 2563)

9. ผู้ร่างหลักสูตรและจัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศผ่านทางระบบออนไลน์ กับผู้นำเข้าประเทศกัมพูชา-ลาว-จีน, โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การส่งออก ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ปี 2564 และ 2565)

10. ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บจก. วาสน่า แอสเมค แคมโบเดีย (ประเทศกัมพูชา) (ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

11. ผู้ร่วมธุรกิจกับ บจก. ลาว อินเตอร์เทรด (ประเทศลาว) (ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

งานที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี (ดำเนินการในปัจจุบัน)

*ที่ปรึกษาโครงการ และบริหารจัดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ “โครงการเสริมแกร่งธุรกิจ Modern Analytics สู่การค้าระหว่างประเทศและการค้ายั่งยืน

*ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม โครงการ Shift Up to Global ของสภาอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์

*ที่ปรึกษาโครงการ และให้คำปรึกษารายกิจการ “อบรมเชิงปฏิบัติการคำปรึกษารายธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยสู่การค้ายั่งยืน

 

*ที่ปรึกษาโครงการ และดำเนินการประสานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในไทย และส่งออกสู่ต่างประเทศ ในโครงการ Digital Business Agriculture ธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลบนโลกยุคดิจิตอล

ผู้วิพากษ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและโครงการสู่การค้าระหว่างประเทศยุคใหม่

ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์ ในการเป็นคณะกรรมผู้ตัดสินใจรางวัล PM-AWARD ในสาขา Digital Content & Software

ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม หลักสูตรนวัตกรรมการค้ายุคโควิด INNOVATION BUSINESS MARKETING ANALYTICS พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2, สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน นวัตกรรมธุรกิจ Business Analytics ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว BCG Tourism

ที่ปรึกษาและผู้วางแผนโครงการ Start2Global รุ่น 2 เสริมแกร่งธุรกิจ Modern Analytics การวิเคราะห์ตลาดสร้างสรรค์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มศักยภาพตลาดออนไลน์, โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กระทรวงพาณิชย์

ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรมนวัตกรรมข้อมูล DIGITAL-DRIVEN เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม “โครงการ SMART EXPORTER รุ่นที่ 20” จังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อข้อ กลยุทธ์การค้าตลาดจีน และการสร้างเอกสารซื้อขาย-สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2. ที่ปรึกษาและผู้ร่างขอบเขตการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ “ภาคเหนือ” Starter to Global Food Agricultural ด้วย BUSINESS ANALYTICS พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ภายในความร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

 

3. วิทยากรผู้ร่างหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ และคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารฮาลาล กลุ่มจังหวัด 5 ชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลสู่งานแสดงสินค้านานาชาติ THAIFEX ANUGA 2021 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 ระยะที่ 1 : 3-4 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

ระยะที่ 2 : 5 กุมภาพันธ์ 2564

รอบคัดเลือกผู้ประกอบการ (Pitching) คัดเลือก 20 กิจกรรมสู่งาน Thaifex 2021

ระยะที่ 3 : 18-19 มีนาคม 2564 (สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก)

ลงพื้นที่และให้คาปรึกษารายกิจการ เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อม

 

4. ที่ปรึกษาและพัฒนาหลักสูตร “นวัตกรรมข้อมูลเพื่อธุรกิจ BUSINESS ANALYTICS ถอดเกร็ดมังกรจีนลอดลายสู่เอเชีย” เพื่อเป็นอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ “จังหวัดลำปาง” เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพสู่สากล, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5. ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม “เส้นทางนักการค้ายุคใหม่ เข้าสู่ตลาดออนไลน์” เพื่อเป็นอบรมพัฒนา ผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดลำปางสู่สากล, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กระทรวงพาณิชย์

6. ร่วมเสวนานักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรม T Mark Clinic “ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ Thailand Trust Mark ครบวงจร ประจำปี 2564”

7. ผู้ร่างหลักสูตรและวิทยากรอบรม “ศักยภาพผลิตภัณฑ์ไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลกหลังยุคโควิด” เพื่อเป็นอบรมพัฒนา ผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดเลยสู่สากล, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยกระทรวงพาณิชย์

8. อบรมพัฒนาผู้ประกอบการ “จังหวัดลำปาง” เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพจังหวัดลำปางสู่สากล, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กระทรวงพาณิชย์

 

9. อบรมพัฒนาผู้ประกอบการหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการค้ายุคใหม่, ภายใต้การดูโครงการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

10. ผู้เขียนโครงร่างหลักสูตร และวิทยากรผู้สอนโครงการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโคราช สร้างโอกาสการค้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ, หน่วยงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ TCEB เป็นวิทยากรหลัก ดำเนินการสอน 4 หลักสูตรวิชา ประกอบด้วย

1. หลักการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการค้ายุคใหม่

2. งานพิธีการที่ต้องรู้สู่การค้าระหว่างประเทศ

3. International Trade Business & Sourcing ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

4. การคำนวณต้นทุน และกระบวนการขนส่ง Logistic & Supply Chain

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai