เรื่อง : หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal

สถานที่ : โรงแรมเจดับบิว แมริออท สุขุมวิท 2
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อให้เห็นความสำคัญ แนวคิด ทิศทางใหม่ๆ และความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่ ในการบริหารจัดการความสามารถของตำแหน่งงานให้ตรงตามความต้องการของ องค์กร ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานอย่างมืออาชีพ

2. เพื่อฝึก 7 ทักษะสำคัญของผู้จัดการให้ SMART ตามเป้าหมายของกระบวนการพัฒนา การเรียนรู้ขององค์กร (SMART : Specific, Measurement, Achievable, Realistic, Timely)

3. เพื่อปรับปรุงการอัฟสกิล (Up Skills) ของผู้จัดการให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal in Digital Disruption

หัวข้อในการเรียนรู้ เวลา 09:00-16:00 น.

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.-09.00 น.

1.ทำไมต้อง Up Skills & Re Skills ผู้จัดการมือใหม่ในยุค New Normal

2.ความท้าทายในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการมือใหม่

3.ความคาดหวังของลูกน้องกับการปั้นผู้จัดการมือใหม่

4.ปัจจัยที่สำคัญต่อการ Up Skills & Re Skills ผู้จัดการมือใหม่

   §โมเดลการเรียนรู้พัฒนาผู้จัดการ 70 : 20 :10  (Model for Learning)
   §การบริหารจัดการกระบวนการทำงาน (Work Process Management)
   §การบริหารจัดการพัฒนาคน (People Management)
 WORKSHOP : การใช้เครื่องมือพัฒนาตำแหน่ง Manager Competency Assessment ในการออกแบบโมเดลการเรียนรู้ของตำแหน่งงาน

5.7 ทักษะกับผู้จัดการมือใหม่ (7 Skills for TOP Manager)

   §Interpersonal Skill (ทักษะการสร้างความสัมพันธ์)
   §Communication & Motivation (ทักษะการสื่อสารและการจูงใจในการทำงาน)
   §Organization & Delegation (ทักษะการจัดการและการมอบหมาย)
   §Planning & Thinking (ทักษะการวางแผนและการมอบหมายงาน)
   §Problem Solving & Decision Making (ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ)
   §Commercial Awareness (ทักษะการรอบรู้เชิงธุรกิจ)
   §Coaching & Mentoring (ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง)
WORKSHOP : ฝึกทักษะการบริหารจัดการทักษะของผู้จัดการมือใหม่ให้ SMART  ตามรูปแบบการเรียนรู้พัฒนาให้บรรลุความสำเร็จและวัดผลได้

6.ผ่านด่านอัฟสกิล (Up Skill) ของผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ ให้ทันยุค New Normal in Digital Disruption

6.1 โมเดลการพัฒนา 4 Soft Skills

   §Leadership Skills
   §Selling Skills
   §Super Product Skills
   §Digital Skills

6.2 ปลดล๊อคทักษะการทำงานใน Platform ใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

   §Workplace
   §Classroom
   §Online
   §Live

7.สูตรพิเศษการหาแนวทาง ทิศทางการแก้ปัญหาในทำงานของผู้จัดการมือใหม่

   §การเข้าถึงปัญหาขององค์กร (Approach)
   §การจัดการวิธีการแก้ไขปัญหา (Process)
   §การกำหนดเป้าความสำเร็จ (Goals)
สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

§การบรรยาย   
§กิจกรรม และเกม     
§การแสดงออก
§กลุ่มสัมพันธ์ 
§การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

การศึกษา

​ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชั่นแนล จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
Business Vision International Co., Ltd.
ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อปส์ จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 350 คน)
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ


การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน

1. หน่วยงานภาครัฐ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย            กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่         กรมสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
กรมการขนส่งทางอากาศ กรุงเทพมหานคร    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน        ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังลำปาง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน        สำนักงานบริหาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

2. สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์                มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 หน่วยงานเอกชน
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด        ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ด ยนตกิจ จำกัด                บริษัท บิซิเนส เดย์ จำกัด
บริษัท สวีเดน มอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด (วอลโว่)         
Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Dealer จำหน่ายรถยนต์ SAAB, Cherolet)
บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด (บริษัทในเครือไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์)
Daimler Chrysler (Thailand) Ltd. (BENZ)         บริษัท สยามนิสสันทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท เตียวฮง สีลม กรุ๊ป จำกัด            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ เอกซ์ จำกัด (ผลิตยา)            บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (จำหน่ายรถยก แบะขนย้ายสินค้า)
C.I.M. DEVELOPMENT CO.,LTD.(บริหารตึกชาญอิสระ ทาวเวอร์)    CDG GROUP (IT System Business) 
JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED         Troy Siam Company Limited
Royal Lapidary (1985) Co., Ltd.                บริษัท ซีเคียวรีคอร์ จำกัด
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด                บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณท์ จำกัด (มหาชน)
Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd.            
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)            บริษัท กรุงไทยออฟติค จำกัด (กรุงไทยการแว่น)
Decor Mart Company Limited                Grand Home Mart Company Limited
ธนาคารนครหลวงไทย                             
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (ฝึกอบรมพนักงานขายจำนวน 16,000 คน)
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด                K.P.T. Holding Management Co., Ltd.
Telewiz Chiangmai Co., Ltd.                Rameo Japanese Restaurant 
การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
การประเมินผล และการตรวจติดตามผลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ทักษะการเป็นวิทยากรในองค์การ (in-house Training for a Trainer) 
ทักษะการคิดแบบกระบวนการด้วยวิธีใหม่ (Re-thinking Process) 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai