เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

\    ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างๆ ได้เห็นตรงกันว่าปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร คือ บุคลากร การเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรต้องจัดการอย่างเป็นระบบสมรรถนะ (Competency) จึงเป็นรูปแบบการออกแบบความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรม ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้องค์กรได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรด้านต่างๆ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection)  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพงาน (Career Path) เป็นต้น

         องค์กรที่มีแนวคิดหรือต้องการนำระบบ Competency มาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร จึงต้องเข้าใจ แนวคิด และเทคนิคการจัดทำระบบ Competency ขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนการนำ Competency เชื่อมโยงสู่การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ  อย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อนำความสำเสร็จมาสู่องค์กรโดยรวม

หัวข้อการบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

1. หลักการแนวคิด ความเข้าใจ และประโยชน์ของ Competency

2. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ Competency ในองค์กรให้สำเร็จ 100%

3. ประเภทของการกำหนด Competency

qCore Competency (สมรรถนะหลักของทุกคนในองค์กร)
qFunctional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่ปฏิบัติงาน)
qManagerial Competency (สมรรถนะสำหรับการบริหารงาน)
qCase Study กรณีศึกษา ตัวอย่างประเภทของการกำหนด Competency องค์กรชั้นนำ

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์สำหรับจัดทำ Competency

qการกำหนด Core Competency
qการกำหนดจำนวน Core Competency
qการสำรวจความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร
qการสรุปผลการอธิบายการกำหนด Core Competency
qกำหนดแนวทางในการสื่อสาร และการนำไปใช้

5. การจัดทำ Managerial Competency และ Functional Competency

qกำหนดความคาดหวังของงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก
qวิเคราะห์ Knowledge Skill Attribute
qระบุ Knowledge Skill Attribute ของตำแหน่งงานในระดับต่างๆ

6. การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง

7. WORKSHOP / ตัวอย่างการนำ Competency มาใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

qการสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน
qการจัดทำ Competency Mapping
qการประเมิน Competency ของบุคลากร
qการจัดทำแผนฝึกอบรมแบบ Training Roadmap
qการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบ Competency Based
qการจัดทำ Career Path และ Succession Planning

8. ถาม-ตอบปัญหาการนำ Competency มาใช้และแนวทางแก้ไข

 

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย   { กิจกรรม และเกม     { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

การศึกษา

​ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการประเภทต่างๆ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันการศึกษา

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชั่นแนล จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
Business Vision International Co., Ltd.
ที่ปรึกษาโครงการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช๊อปส์ จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 500 คน)
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
โรงแรมบางกะปิ รอยัล โรส (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 350 คน)
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)             โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ


การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน

1. หน่วยงานภาครัฐ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย            กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่         กรมสรรพากรภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
กรมการขนส่งทางอากาศ กรุงเทพมหานคร    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน        ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังลำปาง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน        สำนักงานบริหาร ศาลากลางจังหวัดลำปาง
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

2. สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์                มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 หน่วยงานเอกชน
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด        ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์ด ยนตกิจ จำกัด                บริษัท บิซิเนส เดย์ จำกัด
บริษัท สวีเดน มอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด (วอลโว่)         
Auto Technic (Thailand) Co., Ltd. (Dealer จำหน่ายรถยนต์ SAAB, Cherolet)
บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด (บริษัทในเครือไทยรุ่ง ยูเนี่ยน คาร์)
Daimler Chrysler (Thailand) Ltd. (BENZ)         บริษัท สยามนิสสันทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท เตียวฮง สีลม กรุ๊ป จำกัด            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ เอกซ์ จำกัด (ผลิตยา)            บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด (จำหน่ายรถยก แบะขนย้ายสินค้า)
C.I.M. DEVELOPMENT CO.,LTD.(บริหารตึกชาญอิสระ ทาวเวอร์)    CDG GROUP (IT System Business) 
JAY MART PUBLIC COMPANY LIMTED         Troy Siam Company Limited
Royal Lapidary (1985) Co., Ltd.                บริษัท ซีเคียวรีคอร์ จำกัด
บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด                บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณท์ จำกัด (มหาชน)
Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd.            
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)            บริษัท กรุงไทยออฟติค จำกัด (กรุงไทยการแว่น)
Decor Mart Company Limited                Grand Home Mart Company Limited
ธนาคารนครหลวงไทย                             
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (ฝึกอบรมพนักงานขายจำนวน 16,000 คน)
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด                K.P.T. Holding Management Co., Ltd.
Telewiz Chiangmai Co., Ltd.                Rameo Japanese Restaurant 
การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
การประเมินผล และการตรวจติดตามผลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
ทักษะการเป็นวิทยากรในองค์การ (in-house Training for a Trainer) 
ทักษะการคิดแบบกระบวนการด้วยวิธีใหม่ (Re-thinking Process) 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai