เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการนำหลักการ PDCA มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

     วงจร PDCA มาจากคำภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนซึ่งต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ P – (Plan) คือการวางแผน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมืองบประมาณ, D (Do) ปฏิบัติ โดยทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแผน, C (Check or Study) ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหน้า และดูผลสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน และ A (Act) ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจก็จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หากการปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้กำหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป

ดังนั้นการนำเอาหลักการ PDCA มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการพัฒนาต่าง ๆ จะเป็นกลยุทธ์ชั้นเลิศในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมให้เครื่องมือเหล่านั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์ ในการลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาการผลิตยิ่งกว่านั้นเรายังสามารถนำเอาหลักการ PDCA มาใช้เพื่อสร้างระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และกิจกรรมกลุ่มย่อย (QCC or Small Group) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และลดความผิดพลาดได้อีกด้วย

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

 

1. PDCA คืออะไร มีวัตถุประสงค์และประโยชน์อย่างไร

2. ขั้นตอนการทำ PDCA.

3. PDCA กับการควบคุมคุณภาพ

4. PDCA กับกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

5. การนำ PDCA มาใช้อย่างเหมาะสม

6. การใช้หลักการ PDCA กับเครื่องมือการพัฒนาด้านต่าง ๆ

7. PDCA Cycle

8. ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA กับ DMAIC, DMADV, RADAR

9. แบบฟอร์มการพัฒนาตามหลักการ PDCA

 

วิธีการสัมมนา

การบรรยาย ให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

 

กลุ่มเป้าหมาย

qผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง
qเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่าง ๆ
qหัวหน้างานและพนักงาน
•ฝ่ายคลังสินค้า
•ฝ่ายวางแผนการผลิต
•ฝ่ายผลิต
•ฝ่ายจัดซื้อ
•ฝ่ายขนส่ง
•ฝ่ายซ่อมบำรุง
•ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
•ฝ่ายบุคคล
•วิศวกร

 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจหลักการ และหลักคิดของ PDCA อย่างเป็นระบบ

2. เข้าใจหลักการ PDCA และวิธีการใช้งานจริงอย่างเหมาะสม

3. สามารถประยุกต์ใช้งาน PDCA กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างสอดคล้อง

4. เพื่อสร้างสรรค์การทำงานแบบทีม (Team Operation)

5. สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ที่ดีเลิศในการดำเนินงานธุรกิจ

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

ตำแหน่ง 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

-ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai