เรื่อง : หลักสูตร การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแบบ HR Business Partner (HRBP)

สถานที่ : โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

        “HRBP เป็นการสร้างมูลค่า (Add Value) ให้องค์กรและบุคลากรในการผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน” การบริหารทรัพยากรบุคลากรยุคใหม่มุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ตอบสนองทิศทางขององค์กรและความต้องการของผู้บริหารระดับสูงที่เรียกว่า “หุ้นส่วนธุรกิจ หรือเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร (HR Business Partner)”  ในการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) ในการ “เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้” ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) การพัฒนาองค์กร (Organization Development : HROD) การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน HR (HR Transformation)  ดังนั้น HR มืออาชีพยุคใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ กรอบความคิดและเทคนิคการทำงานของ HRBP ซึ่งต่อยอดความคิดจากการบริหารทรัพยากรบุคคลปกติ (HR Function) สู่การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้นให้ตอบสนองทิศทางขององค์กรและความต้องการของผู้บริหารจนถึงขั้นเป็น HRBP ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง

       สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้ HR องค์กรของท่านเปลี่ยนบทบาทจาก HR Function เป็น HR Business Partner ตอบสนองเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ในรูปแบบเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ที่กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไป Implement ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.-09.00 น.

 

ส่วนที่ 1 : สาระน่ารู้เกี่ยวกับ HRBP

•HRBP คืออะไร
•ทำไม HR ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็น Business Partner
•ความสำคัญของ HRBP ต่อองค์กร
•ความแตกต่างระหว่าง HRBP และ HR Function
•ถ้าโครงสร้างองค์กรไม่มีฝ่าย HRBP แล้วจะเป็น HRBP ได้อย่างไร “รอ หรือ เริ่ม” ???

ส่วนที่ 2 : บทบาทและทักษะสำคัญของ HRBP ในการเป็นที่ปรึกษา หุ้นส่วนธุรกิจ หรือเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร

•บทบาทสำคัญของ HRBP ในการเป็นที่ปรึกษา หุ้นส่วนธุรกิจ หรือเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร
•HRPB Skills ที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการสร้างคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

•3 เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
•แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategic Partner) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ด้าน HR (HR Strategy) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

•แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้วยการจัดทำแผนงานด้าน HR ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาองค์กร (Organization Development : HROD) ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ
•กระบวนการพัฒนาองค์กร(Organization Development Process)
•แนวทางการวิเคราะห์องค์กร (Organization Development : HROD)

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวินิจฉัยองค์กรในการจัดทำ Organization Development

•จะยอมรับความเสี่ยง หรือบริหารการเปลี่ยนแปลงดี ???
•แนวทางการออกแบบและพัฒนาองค์กรด้วย HROD
ส่วนที่ 5 : เทคนิคการสร้างคุณค่าให้องค์กรแบบ HRBP ด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน HR (HR Transformation) ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
•แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน HR (HR Transformation)
•HR Transformation Mindset
•การจัดทำแผนการดำเนินงาน HR Transformation เปลี่ยน HR Function เป็น HR Business Partner
•การวิเคราะห์งานด้าน HR ในการออกแบบระบบ

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงานHR Transformationเปลี่ยน HR Function เป็น HR Business Partner

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี

ปัจจุบัน

 Øผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   

 Øกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

Øรองประธานกลุ่มงานบุคคลและวิชาการชมรมอุตสาหกรรมบางปู ปี 2554-2555

Øรองประธานฝ่ายกฎหมาย ชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)  ปี 2554-2555

 

ประวัติการศึกษา       

 

Øปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง     

Øปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Øวุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Øวุฒิบัตร “การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Øเกียรติบัตรการปฏิบัติตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Øเกียรติบัตร “คณะกรรมการระบบสมรรถนะในโรงงานต้นแบบ ของโครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2554

 

 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 22ปี

 

Øนักบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ได้รับ รางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่องจากนายกรัฐมนตรี

Øรับโล่องค์กรต้นแบบด้านระบบสมรรถนะของอุตสาหกรรมอาหาร โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Øรับโล่ CSR-DIW Continuous Awards ปี 2554 จากอธิบดีกรมโรงงาน

Øโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Awards ปี 2553 จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Øผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด

Øคณะเจรจาข้อเรียกร้องกับสหภาพแรงงาน (สมาชิกสภาองค์กรลูกจ้างแห่งประเทศไทย)

 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคม    

 

Øประธานโครงการผู้จัดการยุคใหม่ Sunday Program รุ่น 8/1 คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Øคณะกรรมการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการจังหวัดสมุทรปราการปี 2554

Øอดีตอุปนายกฝ่ายอบรมสัมมนา สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs)

Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)      ปี 2550-2551

Øรองประธานฝ่ายวิชาการชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี ปี 2551-2552

Øคณะทำงานฝ่ายฝึกอบรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ปี 2551

Øคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจังหวัดราชบุรี ปี 2551

Øรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2547

Øกรรมการกลุ่มงานบุคคลจังหวัดขอนแก่น

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai