เรื่อง : หลักสูตร การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement)

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

       หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ที่ผู้บริหารของทุกองค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับองค์กร ซึ่งการบริหารการจัดซื้อจ้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ

          ปัจจัยสุดท้าย คือ หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการคัดเลือกผู้ค้าที่นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งเวลาจัดซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้การคัดเลือกผู้ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และ ในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ที่ผู้บริหารของทุกองค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับองค์กร ซึ่งการบริหารการจัดซื้อจ้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ

         ปัจจัยด้านกลยุทธ์ในการจัดซื้อ เนื่องจากองค์กรมีการจัดซื้อสินค้ามากมายหลายประเภท ขณะเดียวกันองค์กรเองก็มีทรัพยากรที่จำกัดทั้งเวลา งบประมาณและกำลังคน จึงควรทำการวิเคราะห์ลักษณะของสินค้าที่กำลังดำเนินการจัดซื้อว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ก่อนกำหนดแนวทางการจัดซื้อสินค้าแต่ละประเภทผ่านแนวคิด Supply Position Model นอกจากนี้แล้วองค์กรจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่าผู้ค้า (Supplier) ที่องค์กรติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการมององค์กรอย่างไร โดยอาศัยหลักการ Supplier Perception Model ซึ่งหากองค์กรเราเข้าใจในสองส่วนนี้แล้ว องค์กรจะสามารถวางแผนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม เพื่อได้มาซึ่งผู้ค้าที่เหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและราคาสินค้าหรือบริการ

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจการจำแนกสินค้าในองค์กรออกเป็นประเภท และเข้าใจหลักการวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อสินค้าในแต่รายการผ่านหลัก Supply Positioning Model รวมทั้งเข้าใจมุมมองของผู้ค้าที่มีต่อองค์กร ผ่านหลัก Supplier Perception Model.

2. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถเข้าใจหลักการเขียนข้อกำหนดงาน (Term of Reference) ในการจัดซื้อ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

3. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถเข้าใจหลักการคัดเลือกผู้ค้า รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้การคัดเลือกผู้ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม

หัวข้อในการเรียนรู้

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.-09.00 น.

>>> หลักการของ Supply Positioning Model (พร้อม Workshop)

       - การวิเคราะห์ปริมาณสั่งซื้อ Spend Analysis                 

       - การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าหรือบริการ

         Supply Risk Analysis

       - กลยุทธ์การจัดซื้อสำหรับสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามหลัก     

         Supply Positioning Model

 

>>> หลักการของ Supplier Perception Model / Supplier Perception Model Concept

 

>>> หลักการเขียนข้อกำหนดงาน Term of Reference (TOR) พร้อมตัวอย่าง

 

>>> หัวข้อจำเป็นที่ควรมีในการทำสัญญา Essential Content in the Contract

 

>>> หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการคัดเลือกผู้ค้าที่นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งเวลาจัดซื้อสินค้าและบริการ

ตัวอย่างการคำนวณเปรียบเทียบว่าซื้อหรือเช่า ผ่านหลักคิดต้นทุนรวม (Total Cost of Ownership – TCO)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ราคา

>>> เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า (พร้อม Workshop)

     -หลักการ Weighted Average Method 

     - หลักการ Analytical Hierarchy Process (AHP)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าสื่อสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท การจัดการ การตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ในอดีต

            ãดูแลด้านการตลาดลูกค้าในประเทศให้กับ บริษัทญี่ปุ่น

ãดูแลด้านการผลิตตัวอย่าง ลูกค้ายุโรป อเมริกาให้กับ บริษัทร่วมทุน อเมริกาไทย

ãดูแลด้านการตลาด ลูกค้ายุโรป อเมริกาให้กับ บริษัทอเมริกัน ผลิต ส่งออก สินค้าอิเลคโทรนิคส์

ปัจจุบัน

ãวิทยากร / ผู้บรรยายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

ãดูแลด้านการตลาด ลูกค้ายุโรป อเมริกาให้กับ บริษัทมหาชน ผลิต ส่งออก สินค้าอิเลคโทรนิคส์

 • ดำเนินธุรกิจ ส่งออกสินค้าจากไปยังยุโรป
 • ผู้นำการตรวจประเมินทั้งระบบ ISO9000, ISO14000, ISO18000, ISO22000, GMP, HACCP, SA8000 และ TLS8000
 • ที่ปรึกษา และวิทยากร ระบบบริหารการผลิต, ระบบบริหารคุณภาพ และ IT & IS สำหรับธุรกิจ

 

ประวัติการทำงานด้านการเป็นวิทยากร          

 • วิทยากรพิเศษ ให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)          
 • Sam Sung Electronics Thailand
 • บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย)
 • บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
 • บริษัท ไทยซูกิโมโต จำกัด
 • บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอบริสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท มัลติ ปิโตรเลียม จำกัด
 • บริษัท  บางเลนเปเปอร์ มิลล์ จำกัด
 • บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 • บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
 • บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
 • บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เอส.วี. วินเนอร์ จำกัด
 • บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท โลจิสท์พลัส จำกัด
 • Puri Company Limited
 • บริษัท  เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)
 • บริษัท ออโตโมทีฟ เอเชีย ติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีอาร์ ดับบลิว เอเชีย ติ๊ก จำกัด
 • บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai