เรื่อง : หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis by 5 GEN

สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

       หลักการและเหตุผล

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจขจัดความสูญเสีย (Waste) ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญของบุคคลากรและมีอิทธิพลยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและการเติบโตต่อไปได้ ซึ่งการที่จะให้บุคคลากรมีความสามารถและมีศักยภาพในการค้นหาอาการหรือสาเหตุรากเหง้าจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นรากเหง้าแล้วทำการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยตนเอง (Autonomous) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

         ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนและป้องกันกลับมาเกิดซ้ำอีกนั้นคือ 5 Why Analysis ประกอบกับหลักการทำงานแบบ 5 Gen มาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ ยิ่งทำให้สารมารถเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในยุคที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน

         ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้นั้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Quality Tools) ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง 5 Why Analysis และ 5 Gen พร้อมหลักการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรในการบริหารและควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจงานด้านคุณภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysis และ 5 Gen มากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อการเรียนรู้

08.30 น. – 09.00 น. เริ่มลงทะเบียน

1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)

2.ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)

3.ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา

4. แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)

5. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis

6. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis

7. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)

     Genba : สถานที่จริง

     Genbutsu : ของจริง

     Genchi : สถานการณ์จริง

8. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ

       Genri : หลักการ/ทฤษฎี

       Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์

9.การประยุกต์ใช้ 5 G กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ

10. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)

11. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

รูปแบบการอบรม

บรรยาย, ยกตัวอย่าง, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ Workshop

 

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

•เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
•ทีมพัฒนาธุรกิจ
•ผู้จัดการ
•หัวหน้างาน
•Line Leader
•พนักงานของบริษัท
•ผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์

วิทยากร อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์

 

ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยากร ด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน

■ การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

■ เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ (7QC Tools)

■ การลดความสูญเสีย 7 ประการ

■ การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

■ การบริหารต้นทุน (Cost Management)

■ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai