เรื่อง : หลักสูตร เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว

สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)
 
เคยเจอมั้ย...?
 
จะตอบสนองให้ทันและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไว ซับซ้อน ได้อย่างไร?
บางเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เลยไม่รีบแจ้ง ไม่รีบปรึกษา สุดท้ายกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็มี
จะคิดแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน แบบง่ายๆ ทำได้อย่างไร?
ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...
 
 
 
วัตถุประสงค์ (Aim)
 
เพื่อสำรวจและพัฒนาการปรับตัวที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นแบบยกทีมด้วยแนวคิด Agile mindset ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ ได้แก่...
 
จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการปรับตัวเร็วแบบเก่งคิด & เก่งสื่อสาร ทำอย่างไร?
จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
จะสื่อสารประสานงาน ตลอดจนรายงาน & ตามงานเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตปัญหาอย่างได้ผลทันเวลา ทำอย่างไร?
จะรับมือและเรียนรู้ผ่านคำวิจารณ์คอมเมนต์ ข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?
กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content)
 
►เข้าใจภาพรวม แนวคิดการปรับตัวไว (Agile mindset) ในยุคโลกพลิกผัน…เพื่อ Aim 1
 
5 คุณสมบัติแห่งนักปรับตัวไว (Agility)
Agile mindset…5 มุมมองเพื่อการปรับตัวไว
กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Agile mindset จาก CEO’s story
VUCA challenge…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน
VUCA solution…4 กลยุทธ์รับมือโลกพลิกผัน
กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Riddle”…เพื่อเห็นความสำคัญของการปรับตัวไว
กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัตินักปรับตัวไว” Agile
►พัฒนา “เก่งคิด” ด้วย การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์…เพื่อ Aim 2
 
Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง
3F…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า
Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Escape Riddle”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง
กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” Wise
►พัฒนา “เก่งสื่อสาร” ด้วย Golden rule จากวิถีญี่ปุ่น…เพื่อ Aim 3
 
Barrier...7 คลื่นรบกวนการสื่อสารทำงานระหว่างบุคคล (Interpersonal wall)
CEO’s story: ถอดบทเรียน Barrier เชิงวิเคราะห์
HoRenSo…บันได 3 ขั้นเพื่อสื่อสารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน HoRenSo จากเค้าโครงเรื่องจริง
Speed…สูตรลับผสานช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร
14 ข้อสังเกตเพื่อ “รายงาน & ตามงาน” อย่างได้ผล
รู้เท่าทัน 9 อุปสรรคการสื่อสารทำงานในองค์กร (Workplace barriers)
Gentle...5 เคล็ดวิชาเพื่อฝึกคิดยืดหยุ่นเข้าใจคน
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Secret word”…เพื่อตระหนักถึงความยากง่ายของการสื่อสาร
กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “สื่อสารสร้างผลลัพธ์” HoRenSo
►พัฒนา “เก่งคิด” ด้วย ปัญญาล้มลุก (Resilience)…เพื่อ Aim 4
 
4อ...อุปสรรคของการถอดบทเรียน
2H…คุณสมบัติสำคัญที่นักถอดบทเรียน ต้องมี!
Jack Ma’s speech: กรณีศึกษา บทเรียนล้ำค่าของอาลีบาบา
3S…รหัสลับแห่งการถอดบทเรียน
ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน
กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” 3S
สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”
 
 
รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)
 
70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด
 
กลุ่มเป้าหมาย (Target group)
 
พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Results)
 
Reskill เติมทักษะใหม่ ได้แก่ เทคนิค คิดไวไหวพริบ, เทคนิค สื่อสารสร้างผลลัพธ์, เทคนิค ถอดบทเรียน
Upskill เสริมทักษะเดิม ได้แก่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ภาวะผู้นำประสานพลัง, ฉลาดยืดหยุ่นปรับตัว
ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding)
 
 ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

        Øแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเวชศาสตร์ครอบครัว

        Øคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BizWeek เจ้าของคอลัมน์ “บริหารเชิงบวก+”

        Øนักวิจัยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        Øวิทยากรรับเชิญในหลายช่องรายการทีวีอาทิUBC news, Nation Channel, Health plus channel เป็นต้น

        Øที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการสำหรับองค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนชื่อดังมากมาย

        Øที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษา Hope of Thai People Foundation

การศึกษา

        Øปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ด.) และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

        Øปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กศ.ม.)

Certificate Systemic (Brief) Therapy an advanced intensive residential training program by Dr. John Banmen, R.Psych. from AVANTA the Virginia Satir Network: British Columbia, Canada.

        Øปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร (ส่วนหนึ่ง)

ØHonorary guarantee: ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ที่ปรึกษาระดับ A ด้านนการบริหารและพัฒนาองค์กร” จากกระทรวงการคลัง

Øที่ปรึกษาวุฒิสภาใน คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Øนักวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Øอาจารย์บัณฑิตพิเศษปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “สไตล์ชีวิตคิดบวก (Positive thinking)”

ØKnowledge specialist ของ Nestle (เนสเล่) website, บ.ไทยประกันชีวิต, FM 102 Nation radio, FM 105 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Øวิทยากรรับเชิญ หลายช่องรายการทีวี เช่น ช่อง Modern 9., ช่อง 5,ช่อง ThaiPBS (ทีวีไทย) เป็นต้น

Øที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารจัดการองค์กร ภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชนกว่า 200 องค์กร

ผลงาน: หนังสือ 5 เล่ม ไดแ้ ก่...

1. อะไรๆ ก็บวกได.้ ..ด้วยพลังสมองยิ้ม

2. ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย...เชิญทางนี้

3. องค์กรพอเพียง

4. 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง

5. เปิดปมบุคลิก

งานวิจัยและผลงาน

       Øรายงานการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ทาง เพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์” ได้รับทุนอุดหนุนประเภทการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        Øวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง “การศึกษาและการสร้างโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว” ได้รับทุนวิจัยจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)        

  Øเขียนหนังสือ 3 เล่มเชิงบูรณาการ 3 องค์ความรู้ ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร จัดการสมัยใหม่ และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ได้แก่ องค์กรพอเพียง, 24ทักษะเพื่อการบริหารอย่าง พอเพียง และเปิดปมบุคลิก”

 ตัวอย่างหน่วยงานที่บรรยายและเป็นที่ปรึกษา

 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

        หัวข้อ แผนที่ความคิด (Mind map) เครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ (ครั้งที่ 1- 23)

        หัวข้อ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร (Network building)

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานที่มีความสุข

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานด้วยความโปร่งใส

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอัจฉริยะคนทำเงิน

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต

        หัวข้อ EQ&AQ สำหรับผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) ครั้งที่ 1 และ 2

        หัวข้อ Network building การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 7

กระทรวงพลังงาน กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

        หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

        หัวข้อ จากอาหารสู่อารมณ์...เพื่อครัวไทยสู่ครัวโลก ครั้งที่ 1

        หัวข้อ การเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การค้นหาความหมายชีวิตด้วยการทำดี ครั้งที่ 2

        หัวข้อ การเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: สร้างสุขด้วยการให้...หัวใจแห่ง คริสต์มาส ครั้งที่ 3

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก

        หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 18 หัวข้อ การบริหารองค์กรพอเพียง

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

        หัวข้อ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างทีมที่มีขีดสมรรถนะสูง สำหรับ กรรมการผู้บริหารและ บรรณาธิการอาวุโส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

        หัวข้อ กิจกรรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ (Integrated activity-driven competency development)

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการ MDICP:

        หัวข้อ Innovation & 7Q สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

        หัวข้อ ทุนมนุษย์และองค์กร (Human Capital Management): การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

        หัวข้อ เป็นบัณฑิตอย่างไรจึงจะสร้างความพึงพอใจให้องค์กร

KPIS: Keera-Pat International School ร่วมกับ บริษัท Mind Max จำกัด

        หัวข้อ การเสริมสร้างอัจฉริยภาพให้ลูกน้อย

บริษัท แฟมิลี่ ไดเรค จำกัด (นิตยสารบันทึกคุณแม่)

        หัวข้อ Smart brain: สมองดี มีศักยภาพ

บริษัท Christos จำกัด

        หัวข้อ Breakthrough: สุดยอดนักขาย

บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด

        หัวข้อ สวมใจผู้ให้บริการ สุขใจผู้รับบริการ

บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC)  จำกัด (มหาชน)

        หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน: เก่งตน ครั้งที่ 1

        หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน: เก่งคิด ครั้งที่ 2

        หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน: เก่งคน ครั้งที่ 3

        หัวข้อ Happy Hours& Best Practice

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด

        หัวข้อ จิตวิทยาการทำงานอย่างมีความสุข ครั้งที่ 1 และ 2

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

        ดัชนีชี้วัดความสุข (Happiness Indicator)

        หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

บริษัท MindMax จำกัด

        หัวข้อ มารู้จักลูกรักให้มากขึ้น ครั้งที่ 1 

        หัวข้อ สู่อัจฉริยภาพด้วยสมอง 2 ซีก ครั้งที่ 2

        หัวข้อ การสำรวจอัจฉริยภาพให้ลูกน้อย (Exploring multiple intelligence) ด้วยเทคโนโลยีDMI

บริษัท Pitney Bowes จำกัด

        หัวข้อ สร้างวิสัยทัศน์เพื่อความสำเร็จขององค์กร

บริษัท Asia Energy Technology จำกัด

        หัวข้อ หัวใจบริการที่ไม่ธรรมดา

บริษัท Ideal one จำกัด

        หัวข้อ พลังแกร่ง แรงเป็นหนึ่ง 

บริษัท Betagro จำกัด

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Self efficacy & Hope

ห้างหุ้นส่วน ฮะเซ้งพาณิชย์ จำกัด

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Self efficacy ครั้งที่ 1 

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Hope ครั้งที่ 2

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Resiliency ครั้งที่ 3

        หัวข้อ คิดเชิงบวก...กุญแจไขพลังสมอง: Optimism ครั้งที่ 4

โรงแรม สมุยพาราไดซ์ รีสอร์ท

        หัวข้อ นวัตกรรมแห่งหัวใจบริการ: ประทับใจแรกพบ...สู่ความทรงจ า ครั้งที่ 1

        หัวข้อ นวัตกรรมแห่งหัวใจบริการ: บริการทุกระดับประทับใจ ครั้งที่ 2

ชมรม HR รังสิต

        หัวข้อ พลังแกร่งSuper boss...ฝ่าวิกฤติด้วย AQ

บริษัท Future Science จำกัด

        หัวข้อ แบบประเมินทัศนคติและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

บริษัท Italasia จำกัด

        หัวข้อ ปั้นทีมขีดสมรรถนะสูง...ด้วยการสื่อสารเชิงบวก

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

        หัวข้อ ทักษะและกลยุทธ์ในการให้คำปรึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

        หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 – 2

โรงพยาบาล สังขละ (สุรินทร์)

        ห้วข้อ พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

        หัวข้อ ถอดรหัสวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

        หัวข้อ การจัดการความขัดแย้ง (Conflict management)

        หัวข้อ กลยุทธ์ และทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพ

        หัวข้อ 7Q เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพและเสริมพลังครอบครัว

        หัวข้อ การจัดการความขัดแย้ง (Conflict management)

        หัวข้อ กลยุทธ์ ทักษะและกระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต

กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานการจัดการคุณภาพน้ำ 

        หัวข้อ จิตสำนึกทางปัญญาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

        หัวข้อ จิตสำนึกทางปัญญาเพื่อสร้างเครือข่ายโครงการน้ำดีมีสุข ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

        หัวข้อ Mind Map กับความคิดสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1

        หัวข้อ ทักษะชีวิตกับการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

        หัวข้อ บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

วิทยาลัยเทคนิค อุบล

        หัวข้อ Mind Map กับการคิดเชิงกลยุทธ์

วิทยาลัยการอาชีพ ขอนแก่น

        หัวข้อ Mind Map กับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

วิทยาลัย ETEC

        หัวข้อ การให้คำปรึกษาส าหรับครูที่ปรึกษา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับAdvice Center ครั้งที่ 1

โรงเรียนทับทอง กรุงเทพฯ

        หัวข้อ การเรียนรู้อย่างมีความสุข

บริษัท Pure Place จำกัด

        หัวข้อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการเงินในครอบครัว

บริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด

        หัวข้อ การบริหารความสุข...ด้วยจิตวิทยาเชิง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai