เรื่อง : หลักสูตร การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน

สถานที่ : โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

   หลักการและเหตุผล 

        แม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งโดยการปรับวิธีการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนมีจำนวนผู้ตกงานเป็นจำนวนมากจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

         ส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยต้องออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ  จึงอาจทำให้ไม่สามารถดูดซับแรงงานกลับเข้าระบบได้รวดเร็วเพราะทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของงานหรือที่เรียกว่าปัญหา "skill mismatch"

         ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

หัวข้อในการเรียนรู้

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.-09.00 น.

•ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน
•ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร
•การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจองค์กร เพื่อกำหนดภาระงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ
•ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
•กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านกำลังคน
•การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Demand Analysis)
•การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Supply Analysis)
•การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน (Gap Analysis)
•การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอัตรากำลังคนภายใน-ภายนอก (Movement Analysis)
•การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของแรงงานที่เหมาะสม
•การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการใช้กำลังคน
•เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน
•วิเคราะห์กระบวนตามกระบวนการปฏิบัติงาน (Workflow Analysis)
•วิเคราะห์ตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน (Work Measurement /Time & Motion Study)
•วิเคราะห์ตามสัดส่วนหรืออัตราส่วนต่าง ๆ (Productivity Ratio/ Input-Output Ratio)
•การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ
•กรณีสายงานขาย
•เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน
•เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานขายเป็นฐาน
•เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน
•กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต
•ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน
•โครงสร้างต้นทุนการผลิต
•Level Production with overtime and subcontract
•Chase Plan
•Level Production with back order as need
•กระบวนการจัดทำงบประมาณกำลังคนประจำปี
•การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ
•แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต

Workshop :

- การวิเคราะห์งาน

- การวิเคราะห์ภาระงาน

- การวิเคราะห์อัตรากำลังคนในรูปแบบต่าง ๆ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 
 
 
 
 
ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี
 
 

วิทยากรภายใน และ วิทยากรรับเชิญ หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ 
      การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
      เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 
      การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
      เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง
      การจัดทำ HR Strategic และ HR Budgeting 
      ทักษะการเป็นหัวหน้างานและ HR for Line
      การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วย KPI และ Competencies 
      การจัดทำ Training Roadmap 
ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน
 
 

 กลุ่มบริษัทพรรณธิอร 
     - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการบริหาร บริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 
     - Vice President, หัวหน้าทีมปฏิบัติการและค่าตอบแทนด้านทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด 
     - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทมหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด 
     - ผู้จัดการแผนก, ฝ่าบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง จำกัด
     - ผู้จัดการแผนก, ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด
     - หัวหน้างานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ

ความเชี่ยวชาญ
 
 

 การบริหารค่าตอบแทนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนรูปแบบต่าง ๆ 
การประเมินค่างาน จากสถาบัน HAY 
 การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพและ IDP Plan จากสถาบัน Hewitt
การพัฒนาระบบ HRIS
การออกแบบพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ KPI และ Competency
การวิเคราะห์และจัดทำ KPI และ Competency

ผลงานทางวิชาการ
 
 

อบรม สัมมนา หนังสือ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน 
อบรม สัมมนา หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai