เรื่อง : หลักสูตร “Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น”

สถานที่ : ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

งานบริการคือ การช่วยเหลือด้วยจิตที่ต้องการให้ผู้ที่ได้รับบริการนนั้นบรรลุ ความต้องการตามที่ประสงค์ ซึ่งต้องอิงตามหลักความถูกต้องและความเป็นจริง

การบริการมีความสำคัญ เทียบเท่าความอยู่รอดของ องค์กร เพราะธรุกิจทกุอย่างบนโลกอยู่บนพื้นฐาน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นทุกกิจกรรมการค้าจึงมีบริการเป็นแกนหลักทุกกิจกรรม มีคำตอบที่นี่ที่เดียว

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์  หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ลิดรอนการบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอื่นไม่ได้ ดังนั้นแล้วองค์กรควรมีความเข้าใจในวิถีของการบริการให้ถ่องแท้ก่อนจะเริ่มบริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพื่อประสานงานร่วมกับลูกค้าที่มีความหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีในระดับ 3 มิติ การบริการทั่วไปไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการที่ถูกต้อง

2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ

3) ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ

5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

6) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย

7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

1.เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ

-ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ

-การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ

-ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ

-Workshop บริการที่ดีแตกต่างอย่างไรกับบริการที่มีความใส่ใจ

2. กฎการบริการด้วยใจ

-ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี

-ทดสอบจิตบริการขั้นต้น

-วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า

-เทคนิคการยกระดับในการบริการ

-workshop การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ

3.Beyond Customer Service (BCS)

-Service mind ไปสู่ Service Acting.

-การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ

-CASE STUDY เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ Service Acting.

4. การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

-กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง

-การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก

-สรุปการบรรยาย

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการบริการ

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 09.00-16.00น.

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากร

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การศึกษา

• ปริญญาตรี :: Bachelor of Science Program (B.Sc.)
• ปริญญาโท :: Master of Business Administration (M.B.A) :: Marketing
• M.B.A. for Smart Managers (Twilight Program)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรอิสระด้านงานขาย การบริการ การบริหารจัดการ และการพัฒนาตนเอง
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/

ประสบการณ์ทำงาน

• ประสบการณ์การขายและการตลาด 6 ปี
• วิทยากรด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์การบรรยายกว่า 8 ปี

ประสบการณ์การบรรยาย

ด้านการขาย ::

• การสร้างการพัฒนาการขายด้วยตนเอง 7 Steps
• การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
• การขายแบบ Relationship
• การขายแบบที่ปรึกษา
• การจัดการด้านการขาย
• เทคนิคการเจรจาต่อรอง
• การปิดการขาย
• ทักษะการออกบู๊ธขาย
• บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ

ด้านการบริการ ::

• การสร้าง Service Story ในการบริการ
• การจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการบริการ
• เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ
• การสร้างกระบวนการ Service Mind
• การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
• การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ
• Customer Relation Techniques : เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ด้านการบริหารจัดการ ::

• การเตรียมความพร้อมสู่การบริหาร
• Leadership NO BOSS
• การสร้างศรัทธาที่มากกว่าคำว่าเจ้านาย – ลูกน้อง
• Good Manager (TEAM WORK)
• พัฒนาผู้บริหารด้วย POSDCORB
• กลยุทธ์การคิดต่อยอดเชิงบริหาร
• กลยุทธ์การคิดเชิงสร้างสรรค์
• การพัฒนาศักยภาพสู่ ASEAN

ผลงาน

• Online Book :: SALES 2 : นักออกแบบกลยุทธ์การขาย

พบกับกลยุทธ์การขายและเทคนิคการขายแบบรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายสามารถนำมาใช้เพื่อต่อยอดการขายเพื่อทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

 

• อย่ามองลูกค้าด้วยภาพปัจจุบัน แต่ให้มองลูกค้าด้วยภาพอนาคต
• จงอย่าเคลือบแคลงในความฝัน เพราะมันคือ เป้าหมายทั้งชีวิตของคุณ
• พึงเข้าใจเสมอว่า "เวลาเปลี่ยน ทุกอย่างจะเปลี่ยน"
• เฟืองเพียงตัวเดียว กำหนดชะตากรรมของเครื่องจักรได้
• สิ่งที่จะเปลี่ยนแนวคิดของโลกนี้ได้ มักเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เสมอ
   โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์

************************************************************

5 Dimentions of Successful Salesperson


• Sales Strategy คือ กระบวนการคิด ลำดับแผนการณ์ การมองถึงอนาคต ทำให้ตัวเราสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้จริงมากกว่าจะเป็นแค่ดวง การกำหนดกลยุทธ์จึงไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวอีกต่อไป ด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงจะยิ่งทำให้การขายนั้นเกิดการล้าหลัง เพราะลูกค้าเกิดการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบในการตัดสินใจซื้อ นักขายจึงไม่ควรขาดซึ่งวิธีคิดทางกลยุทธ์ แต่กลับต้องคิดให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กลยุทธ์จึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางต่อการขายในยุคต่อไป


• Sales Attitude คือ พลังทางความคิดที่นักขายทุกคนต้องมีเพื่อใช้สร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นความฝันและความสำเร็จ ความคิดมีผลต่อกายภาพถึงขั้นสามารถสร้างโอกาสภายใต้ภาวะกดดันได้เลยทีเดียว ทัศนคติยังมีพลังถึงขั้นเปลี่ยนการขายที่ธรรมดาให้เป็นการขายที่พิเศษสุดๆ ได้ ถ้าคุณหลงรักมันจริง ความลุ่มหลงจะทำให้คุณเกิดพลังในการค้นหาเป้าหมายที่แม้แต่คนรอบข้างก็สามารถรู้ได้ว่าคุณคิดอย่างไรกับการขาย


• Sales Lifestyle คือ การเรียนรู้ข้อมูลวิถีชิวิตของผู้อื่น ซึ่งวิถีข้อมูลของลูกค้าคือ ข้อมูลในการกำหนดซึ่งกลยุทธ์ หากจะกล่าวว่า การศึกษาชีวิตนั้นคือจุดเริ่มต้นของการขายก็คงไม่เวอร์เท่าไหร่นัก  เพราะการขายคือ การเรียนรู้ความเหมาะสมระหว่างลูกค้าและสินค้า


• Sales Experience คือ การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการขายตั้งแต่กระบวนการขายเริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการขาย การสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าสามารถสร้างความจดจำและการบอกต่อได้เป็นอย่างดี นักขายจึงต้องสร้างโอกาสในการให้ลูกค้าเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง


• Sales Solution คือ  การสร้างโอกาสทางการขายที่ได้ผลดีที่สุด หากลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อสินค้าลูกค้าก็ย่อมมีปัญหามาให้แก้ เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณว่าถ้าสามารถขจัดข้อข้องใจได้ ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อสินค้าชิ้นนั้น โดยนักขายจะต้องมีความรู้ที่หลายหลายและรู้ถึงสิ่งรอบๆ ตัวอย่างแท้จริง การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและยอมรับได้จะเปิดเส้นทางทางการขายด้วยตัวของมันเอง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai