เรื่อง : หลักสูตร “การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่” Modern Stock Management and control

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. -16.00 น.

 

vเนื้อหาของหลักสูตร  (พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)
v คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

    - ทำไมต้องมีคลังสินค้า

    - วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

    -  ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

v  ขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ

     - สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก

     -วิธีการประเมินมูลค่าของสต็อก

     - เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ

       เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก (ABC Analysis / Pareto’s  

       80/20 Rule)

v  การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า

        -   การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

        -   การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

        -   การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        -   เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก

        -   จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

             และทันต่อสถานการณ์

         -   การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อคสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและ

             ประสิทธิผล

v การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
v เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
v เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง
v วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)
v ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
v ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกันกรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

การศึกษา :

 • 2545 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2536 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลับเท็กซัส อาร์ลิงตั้น มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2532 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จำกัด  2549 - 2551
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด  2546 - 2548
 • ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด  2541 - 2546
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. ซัพไมครอน เทคโนโลยี  2541 - 2541
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2540 - 2541
 • วิศวกร โครงการ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2538 - 2540
 • วิศวกร โครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น ลิมิเต็ด  2536 - 2538
 • วิศวกร โครงการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  2532 - 2534

นักวิจัยและงานโครงการ :

 • นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขน

ส่งสินค้า (Logistics) ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552

 • นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถานีการขนส่งสินค้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2549
 • ผู้อำนวยการโครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางรถไฟระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กับท่าเรือแหลมฉลัง พ.ศ. 2548

 

 

 

 

กิจกรรมทางสังคม :

 • อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมไทยโลจิสติกและการผลิต (Thai Production and Society: TLAPS)

 ปี 2554-2555

 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้แปลหนังสือ "ซัพพลายเชนสำหรับผู้จัดการ (SUPPLY CHAINS: A Manager's Guide)"

414 หน้า บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ต จำกัด พ.ศ. 2551

 • คณะทำงนเขียนหนังสือ "Warehouse - การบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย"
 • คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai