อาจารย์ อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรยายพิเศษ    

  • วิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านภาษีอากร กรมสรรพากร สภาวิชาชีพการบัญชี สภาทนายความแห่ง 
  • ประเทศไทย  บริษัท  องค์กรต่างๆ  และบุคคลทั่วไป
  • วิทยากรอบรมสัมมนาเก็บชั่วโมง TA  CPA  CPD  ให้กับสถาบันการศึกษาและบริษัทจัดสัมมนาทั่วไป                            
  • อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีอากร 
  • ระดับปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
  • ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai