อาจารย์ รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

ประวัติการศึกษา 

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรยายพิเศษ    

  • วิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านภาษีอากร กรมสรรพากร  บริษัท  องค์กรต่างๆ  และบุคคลทั่วไป           
  • วิทยากรอบรมสัมมนาเก็บชั่วโมง TA  CPA  CPD  ให้กับสถาบันการศึกษาและบริษัทจัดสัมมนาทั่วไป
  • อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายภาษีอากรและบัญชีภาษีอากร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai