ไพบูลย์ ล้วนวรวัฒน์

ประสบการณ์

ด้วยความโดดเด่นทางด้านวิชาการ  อาจารย์ไพบูลย์  ล้วนวรวัฒน์ ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่าย เช่นผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและลูกค้าว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะและความโดดเด่นในการถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี  โดยทำให้ผู้เข้าฟังเกิดความเข้าใจในหลักการต่างๆได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญคือ  ผู้ฟังสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  อาจารย์ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่านสามารถนำความรู้ทางวิชาการและหลักการต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  มากกว่าที่จะเรียนรู้แต่เพียงภาคทฤษฎีเท่านั้น  โดยเนื้อหาในหลักสูตรต่างๆอาจารย์ได้ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อประกอบการบรรยาย
ด้วยประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมในเชิงธุรกิจอาจารย์ทำงานคลุกคลีอยู่ในแวดวงธุรกิจ  การขายและการตลาดมานานกว่า 17 ปี อีกทั้งได้เคยเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดและทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจเช่น ร้านค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสิ่งทอ ปิโตรเลียม อาหาร และสถาบันการฝึกอบรม อาจารย์เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์งานขาย, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและตัวแทนการจำหน่าย, การเจรจาต่อรอง และการวางแผนการตลาด

ระดับการศึกษา 

 • ปริญญาโททางด้านการตลาด  (MSIMCMaster of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola University U.S.A
 • ปริญญาตรีทางการตลาด ( Business AdministrationMarketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน    

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การให้การบริการ ศิลปะการโน้มน้าวใจและจูงใจ และการเจรจาต่อรอง ทั้งธุรกิจค้าปลีกแลธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ  
 • ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์พิเศษภาควิชาการบริหารงานขาย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อดีต    

 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
 • ผู้จัดการเขต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการบัตรเครดิตเติมน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ดูแลการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศสิงค์โปร์ และฮ่องกง บริษัทเอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษาทางด้านงานขาย และการตลาดให้แก่ หลายองค์กรธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ ปิโตรเลียม ร้านอาหาร การฝึกอบรม  และธุรกิจสิ่งทอ 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai