รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง         
รองศาสตราจารย์  ระดับ 9 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 

  • ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายขาย บริษัทไทยวาสโก (1977)  จำกัด พ.ศ. 2536-2538
  • ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทพัทยาคอนโดเทลเชน จำกัด พ.ศ. 2530-2535
  • วิทยากรบรรยายให้ภาคเอกชน และโครงการอบรมเกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 24-25, ศรีราชามินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 2 ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำวิชาการบริหารการตลาดชั้นสูง  โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13และ16, โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจภาคค่ำ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
6.1      ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ.   พ.ศ. 2540.   การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด.
    เอกสารประกอบการสอนวิชา 134312 การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด
    ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 281 หน้า.
5.2    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ.  พ.ศ. 2541.   เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ชั่วโมง.
งานแปลและเรียบเรียงจาก “The 12-Hour MBA Program”  โดย Milo Sobel  โดยได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc. บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด พิมพ์ และจัดจำหน่าย, 293 หน้า.
5.3    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ.  พ.ศ. 2542.   ตามรอยนักบริหารมืออาชีพ.
งานแปลและเรียบเรียงจาก “On The Profession of Management”  โดย Peter Drucker  ทั้งนี้ได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc.  บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด พิมพ์และจัดจำหน่าย
5.4    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ.  พ.ศ. 2544. การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21.  งานแปลและเรียบเรียงจาก  “Management Challenges for 21st Century”  โดย Peter Drucker ทั้งนี้ได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc. บริษัทเออาร์ บิสซิเนส เพรส จำกัด พิมพ์และจัดจำหน่าย 
5.5    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2544. ไอเอ็มซีการสื่อสารการตลาดแนวใหม่.  งานแปลและเรียบเรียงจาก  “Integrated Marketing Communications” โดย Don E. Schultz , Stanley l. Tannenbaum  and Robert  F. Lauterborn  ทั้งนี้ได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc. บริษัท เอ อาร์ บิสซิเนส เพรส จำกัด พิมพ์และจัดจำหน่าย 
5.6    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2544. MC&IMC กลยุทธ์สื่อสารการตลาด. ทิปปิ้งพอยท์ 
                            เพรส :กรุงเทพมหานคร
5.7    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2545. CRM การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์. ทิปปิ้งพอยท์
เพรส :กรุงเทพมหานคร
5.8    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2545. Mastering Marketing  การตลาดในศตวรรษที่ 21. งานแปลและเรียบเรียงจาก  “Mastering Marketing : Complete MBA Companion in Marketing”โดย คณาจารย์ชั้นแนวหน้าของโรงเรียนธุรกิจชื่อดังจาก INSEAD, J.L Kellogg Graduate School of Management, London Business School และ Wharton schol of the University of Pennsylvania  บริษัท เอ.อาร์ บิสซิเนส เพรส  พิมพ์  และ บริษัท กลุ่มแอ๊ดวานซ์  รีเสิร์ช จำกัด จำหน่าย
5.9    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ.  2547.  สุดยอดของดรักเกอร์ .  งานแปลและเรียบเรียงจาก
The  Essentials  of  Drucker โดย  Peter  F.  Drucker  บริษัทเอ. อาร์บิสซิเนสเพรส
พิมพ์และ  บริษัทกลุ่มแอ๊ดวานซ์  รีเสิร์ช  จำกัด  จำหน่าย
5.10    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ.  2548.  IMC  &  CRM  สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
                           โฮมบายเออร์ไกด์ : กรุงเทพมหานคร.
5.11    ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ.  2549.  CEM  กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้า.
              ทิปปิ้งพอยท์เพรส :กรุงเทพมหานคร
6.12      ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ.  2549.  ศิลปะการขาย.  ทิปปิ้งพอยท์เพรส :กรุงเทพมหานคร

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai