อาจารย์จักรพงษ์ วงศ์วัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ จาก สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประสบการณ์การทำงาน :
•   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•   การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
•   บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด
•   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

หลักสูตรที่บรรยาย : 
•   การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
•   การทำแผนธุรกิจ
•   การคิดอย่างเป็นระบบ
•   การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
•   การมอบหมาย การติดตาม และการควบคุมงาน   
•   การพัฒนาภาวะผู้นำ
•   การวางแผนและการบริหารเวลา
•   การบริหารโครงการ
•   การจัดทำ Balance Score Card และ KPI
•   การเจรจาต่อรอง
•   การจัดการกับคำบ่น            
•   การนำเสนอ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai