อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) Studying Master of Business Administration (Industrial Management)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
ประสบการณ์ทำงาน
อบรม สัมมนา หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
อบรม สัมมนา หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
อบรม สัมมนา อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
อบรม สัมมนา QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)
ปัจจุบัน
อบรม สัมมนา วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM 
อบรม สัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์
 
 
 
 
 

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai