อาจารย์สุเทพ โลหณุต

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 

ประสบการณ์

- วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอลสเกล แอนด์ โซลูชั่น 
 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai