อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน

การศึกษา

 ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ระดับปริญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรในธุรกิจบริการ
ธุรกิจโรงแรม : Hospitality Service
 The Davis Bangkok Hotel
 Amari Emerald Cove Resort
 Grand Mercure, Fortune Hotel
 The Sukhothai Bangkok Hotel
ธุรกิจ Retail & MICE :
 Index Living Mall
 TESCO Lotus Super Center
 BITEC (Trade & Exhibition Center)
 Thailand Duty Free Shop

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

 Strategic Performance Management Master 
 ประกาศนียบัตร การโค้ชวิถีไทย (Thai Coach) 
 ประกาศนียบัตร Talent Coach (Talent SCANN) 
 Strategic Service Standard (Performa Consulting) 
 Leadership Development (Dale Carnegie Training) 
 ISO 9001:2000 IQA & Implementation (Paragon Management) 
 ใบอนุญาตผู้บริหารทรัพย์สิน (สมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย) 
 ใบอนุญาตทนายความ (สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 ใบอนุญาตที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ (เลขทะเบียน 96/2553) 
 ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน (สำนักฝึกอบรมศาลแรงงานกลาง) 
 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 ประกาศนียบัตรการโรงแรม (สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว-สรท.)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai