ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

การศึกษา: 
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น

ประสบการณ์

การทำงาน: 
เคยเป็น วิทยากรนักบรรยายศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ 
เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] โรงเรียนสยามธุรกิจ 
เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] มหาวิทยาลัย เกริก 
เคยเป็น นักพูดรายการ ทีวีวาที ที.วี. ช่อง 9 
เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ ได้ขำได้คิด ไททีวี ช่อง 2 
เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97 
เคยเป็น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94 
เคยเป็น นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด วิทยุ FM 95 
เคยเป็น ผู้ดำเนินรายการ สภากีฬา วิทยุ FM 90 
เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ์ นิตยสาร คู่แข่ง 
เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ Get Idea นิตยสาร BOSS 

ปัจจุบัน: 
เป็นวิทยากรอิสระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ 34 
เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด 
เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ฟรี ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 25 
เป็นนักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้ วิทยุ FM 102 เวลา 20.00-21.00 น. 

กิจกรรมสังคม: 
ได้รับ โล่บัณฑิตดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม ประจำ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2545 ได้รับโล่เกียรติคุณทางด้าน บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนา จาก สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ฟรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ปี 2546 ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 
ปี 2546 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ สหัทยานาวี จากกองทัพเรือ ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพเรือ 
ปี 2547 เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ประจำ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2548 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ จาก กองทัพอากาศ ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการกองทัพอากาศ 
ปี 2548 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร 
ปี 2551 ได้รับเสาเสมาธรรมจักรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
ปี 2552 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของ คณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร 


ความถนัด

สันทัดกรณีเรื่อง 
1 เคล็ดลับการล้างสมองพนักงาน[การเปลี่ยนความคิดคน] 
2 ศิลปะการนำเสนอทุกรูปแบบ 
3 จิตวิทยาเชิงปฏิบัติทุกกรณี 
4 กลเม็ดการให้คำปรึกษา 
5 อุบายการขาย 
6 เทคนิคการพัฒนาไหวพริบ[เป็ผู้ริเริ่มบรรยายหัวข้อนี้เป็นคนแรกในวงการฝึกอบรม] 
7 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกในยุค AEC 
8 Service Mind 
9 จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai