อาจารย์ วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์

การศึกษาและอบรม

 • 2553    ปริญญาเอก สาขากฎหมาย (Mention Très honorable) มหาวิทยาลัย Panthéon-    Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2553 – 2550  ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับนักกฎหมาย วิทยาลัย Georges Vedel, มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2549    ปริญญาโท สาขากฎหมาย (ภาษีอากร)  มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  (ทุนรัฐบาล)
 • 2548     ปริญญาโท สาขากฎหมาย (พาณิชย์) มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),    กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2546      เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • 2542      ประกาศนียบัตรการคลังสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ กระทรวงยุติธรรม
 • 2541– 2537   ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ งานเขียน การอบรม  

 • 2553    ทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร,  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
 • 2553     วิทยากร “ประมวลรัษฎากรโลก : กรณีศึกษาระบบประมวลรัษฎากรในเอเชียและประเทศไทย”, สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 17 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2552    “ มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางภาษี ” สัมมนาวิชาการของศูนย์ค้นคว้าวิจัยความปลอดภัยและป้องกันสิทธิของผู้เสียภาษี สถาบันวิจัยภาษีนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส Paris Descartes (Paris 5)  
 • 2552         บทความมาตรการทุเลาการเสียภาษีในประเทศฝรั่งเศส (Dégrèvement  de l’impôts)
 • 2550          วิทยากร ” เขตความคลุมเครือทางภาษี : เขตความคลุมเครือทางอนุญาโตตุลาการภาษีระหว่างประเท“สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 15 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2549    วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต “ภาษีในความยุติธรรมของ John RAWLS ”  
 • 2549    สัมมนา “นักทฤษฎีภาษีอากรโลก”  สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป   (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 14 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2548    สารนิพนธ์มหาบัณฑิต “ระบบงานศุลกากรไทย” 
 • 2548    วิทยากร “มูลเหตุแห่งหนี้ภาษีอากร” สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป    (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 13 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2546 - 2544  นิติกร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 

-    งานจัดเก็บภาษีอากร 

-    งานให้คำปรึกษาผู้เสียภาษี

-    งานเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง

 • 2543 - 2541   นิติกร สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

  -   ผู้ช่วยอนุญาโตตุลาการ
  -   งานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก เกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 -   ผู้ให้การอบรมสัมมนา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอนุญาโตตุลาการ

 ความสามารถ
คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai