เรื่อง : Online Trainingหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

สถานที่ : online Training
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการจัดการผลิตที่เปลี่ยนไป จากการผลิตเพื่อเก็บ Stock มาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Make to Order) ทำให้ระบบการผลิตต่างๆมีแนวทางการจัดการผลิตเป็นการผลิตแบบพอดี (Just for sale manufacturing) โดยสภาวะโลกธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องของ Speed เพื่อปรับไปสู่ระบบการผลิตแบบพอดี (Just in Case) และส่งผลให้การจัดซื้อต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เป็นการจัดซื้อในลักษณะทันเวลาพอดี (Just in Time Purchasing)

        การจัดซื้อแบบทันเวลาหรือการจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องคำนึงถึง “EOQ” หรือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด รวมถึงการที่จะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อคุณภาพที่ถูกต้องของสินค้า (Right Quality) ราคาที่เหมาะสม (Right Price) ภายใต้เงื่อนเวลาที่ตรงกับเป้าประสงค์ (Right Time) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดการแข่งขันสูงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อสามารถเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคัดเลือกคู่ค้าหรือ Supplier ได้ตามที่ต้องการ

4. เพื่อลดต้นทุนปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจัดซื้อแบบ Just in Time กับ Just in Case

2. การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆให้เหมาะสม

3. การจัดทำ Supplier List และ Approved Vendor List (AVL)

4. หลักการและวิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Oder Quantity :EOQ)

6. Safety Stock กับปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย

7. แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning : MRP)

8. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

 

 

วิธีการสัมมนา การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย

 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

ตำแหน่ง 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

-ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai